Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року

Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року
Модер­ні­за­ція еко­но­міки Доне­ць­кої області: стра­те­гіч­ні сце­нарії реалі­за­ції з пози­цій ста­ло­го роз­вит­ку до 2020 року: наук.   доп. /​ Ю.М. Харазі­швілі, В.І. Ляшен­ко, Л.Л. Шаміле­ва, Ю.І. Жих­ре­ва; НАН Украї­ни, Ін-т еко­но­міки пром-сті. – Київ, 2016. – 119 с.
Запро­по­но­ва­но кон­цеп­ту­аль­ні заса­ди роз­роб­лен­ня сце­наріїв ста­ло­го (соціаль­ное­ко­но­міч­но-еко­ло­гіч­но­го) роз­вит­ку з ураху­ван­ням обме­жень еко­но­міч­ної без­пе­ки, які вклю­ча­ють такі ета­пи: інте­гральне оці­ню­ван­ня дина­міки соціо-еко­ло­го-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку порів­ня­но з інте­граль­ни­ми поро­го­ви­ми зна­чен­ня­ми; визна­чен­ня сце­наріїв модер­ні­за­ції еко­но­міки Доне­ць­кої області до 2020 р. Для іден­ти­фіка­ції ста­ну соціое­ко­ло­го-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку регіо­ну запро­по­но­ва­но інно­ва­цій­ний перелік скла­до­вих, їх інди­ка­торів та визна­че­но век­то­ри поро­го­вих зна­чень. Отри­ма­но нау­ко­во обґрун­то­вані стра­те­гіч­ні сце­нарії соціо-еко­ло­го-еко­но­міч­ної модер­ні­за­ції Доне­ць­кої області до  2020 р. за трьо­ма інер­цій­ни­ми сце­нарія­ми (песи­мі­стич­ним, реалі­стич­ним та опти­мі­стич­ним) та дво­ма сце­нарія­ми ста­ло­го роз­вит­ку.  Запро­по­но­ва­ний під­хід є універ­саль­ним та може бути вико­ри­ста­ний як для краї­ни та області, так і еко­но­міч­но­го або адміністра­тив­но­го рай­о­ну для роз­роб­ки сце­наріїв модер­ні­за­ції еко­но­міки з пози­цій ста­ло­го роз­вит­ку на серед­ньо- та дов­го­стро­ко­ву пер­спек­ти­ву. Як аль­тер­на­тив­ний під­хід роз­роб­ле­но пошу­ко­вий про­гноз для Доне­ць­кої області за умо­ви  збе­ре­жен­ня основ­них тен­ден­цій змі­ни показ­ни­ків, які скла­ли­ся за 2009-2015 рр., на підґрун­ті визна­че­них тем­пів при­ро­сту ВРП.

Чита­ти повністю