Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення

Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення

Про­ми­сло­вість Доне­ць­кої та Лугансь­кої обла­стей: про­бле­ми подаль­шо­го функ­ціо­ну­ван­ня та від­нов­лен­ня: наук.-аналіт. доп. /​ О.І. Амо­ша, І.П. Булєєв, Н.Ю. Брю­хо­ве­ць­ка та ін.

Нау­ко­во-аналітич­ну допо­відь вико­на­но від­по­від­но до пла­но­вої держ- бюд­жет­ної нау­ко­во-дослід­ної робо­ти № 0115U001639 «Механіз­ми забез­пе­чен­ня інве­сти­цій­ної актив­но­сті під­при­ємств для вироб­ництва про­дук­ції з висо­кою дода­ною вар­тістю». У допо­віді дослід­же­но стан та основ­ні тен­ден­ції роз­вит­ку про­ми­сло­во­сті Дон­ба­су на сере­ди­ну 2015 року порів­ня­но з показ­ни­ка­ми окре­мих регіонів Украї­ни та її еко­но­міки в ціло­му. Деталь­но роз­г­ля­ну­то трен­ди про­ми­сло­во­сті регіо­ну в умо­вах про­ве­ден­ня АТО. Про­аналі­зо­ва­но загро­зи, ризи­ки та мож­ли­во­сті роз­вит­ку Дон­ба­су вна­слі­док заго­стрен­ня кри­зо­вої ситу­а­ції в країні. Нада­но про­по­зи­ції щодо вихо­ду з локаль­ної та загаль­ної соціаль­но-еко­но­міч­ної кри­зи.
Для фахів­ців у галузі про­ми­сло­вої політи­ки, регіо­наль­ної еко­но­міки, еко­но­міки під­при­ємств базо­вих галу­зей, нау­ков­ців, сту­ден­тів та аспіран­тів еко­но­міч­них спе­ціаль­но­стей.