Прийнято Закон України про врегулювання діяльності переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ)

Прийнято Закон України про врегулювання діяльності переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ)

3 листо­па­да 2016 року Вер­хов­ною Радою Украї­ни було прий­ня­то Закон Украї­ни «Про вне­сен­ня змін до дея­ких законів Украї­ни щодо діяль­но­сті вищих нав­чаль­них закла­дів (нау­ко­вих уста­нов), пере­мі­ще­них з тимча­со­во оку­по­ва­ної тери­торії та з насе­ле­них пунк­тів, на тери­торії яких орга­ни дер­жав­ної вла­ди тимча­со­во не здійс­ню­ють свої пов­но­ва­жен­ня» № 4718.

Пред­став­ни­ка­ми Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни було докла­де­но знач­них зусиль для того, щоб в цьо­му Законі були відо­бра­жені інте­ре­си нау­ко­вих уста­нов та нау­ков­ців Украї­ни, які були пере­мі­щені.
Прий­нят­тя вище­за­зна­че­но­го Зако­ну має спри­я­ти подаль­шо­му вирі­шен­ню соціаль­них та еко­но­міч­них про­блем внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них нау­ко­вих уста­нов з боку дер­жа­ви.