Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам

Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам

Про­ект «Адво­ка­ція та пра­во­ва допо­мо­га внут­ріш­ньо пере­мі­ще­ним осо­бам» реалі­зуєть­ся БФ «Пра­во на захист» за під­т­рим­ки Агент­ства ООН у спра­вах біжен­ців (UNHCR).
Про­ект спря­мо­ва­ний на моніто­ринг пору­шен­ня прав та надан­ня пря­мої юри­дич­ної допо­мо­ги внут­ріш­ньо пере­мі­ще­ним осо­бам, а також іншим групам насе­лен­ня, які пост­раж­да­ли вна­слі­док кон­флік­ту, поси­лен­ня потен­ціа­лу дер­жав­них органів та гро­ма­дянсь­ко­го сек­то­ра та зміц­нен­ня зако­но­дав­чої та нор­ма­тив­ної бази.

Про­ект­ні групи пра­ц­ю­ють в Хар­ко­ві, Сєвєро­до­не­ць­ку, Слов’янську, Маріу­полі, Запорі­ж­жі, та Києві; штаб квар­ти­ра про­ек­ту зна­хо­дить­ся у Дні­про­пет­ровсь­ку.

У рам­ках про­ек­ту ми надає­мо пра­во­ву допо­мо­гу та захист пере­мі­ще­ним осо­бам в Україні.

Якщо Ви були зму­шені поки­ну­ти свою домів­ку у резуль­таті анексії Кри­му або кон­флік­ту у Доне­ць­кій та Лугансь­кій обла­стях, Ви може­те отри­ма­ти без­ко­штов­ну допо­мо­гу та захи­сти­ти свої пра­ва, ско­ри­став­шись послу­га­ми цен­трів безоплат­ної юри­дич­ної допо­мо­ги, які ство­рені в рам­ках про­ек­ту.

м. Київ

вул. Щека­ви­ць­ка, 55

e-mail: r2p@​r2p.​org.​ua

тел.: +38 (044) 453 1653

+38 044 337 1762

факс: +38 (044) 337 1762

тел.: +38 (044) 453 1653
факс: +38 (044) 337 1762

м. Дні­п­ро,
пл. Героїв Май­да­ну, 1, офіс 104

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

м. Бахмут,
вул. Неза­леж­но­сті, 83

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

м. Запорі­ж­жя,
вул. Сер­гія Сері­ко­ва, 16

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

м. Кура­хо­ве,
пр-т Собор­ний, 24

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

м. Маріу­поль,  Доне­ць­ка область
вул. Італійсь­ка, 222
+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

м. Сєвєро­до­не­цьк,  Лугансь­ка область
квар­тал МЖК “Мрія”, 2, оф. 12

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 8:00 до 17:00

м. Слов‘янськ, Доне­ць­ка область
вул. Універ­си­тетсь­ка, 28

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

м. Хар­ків,
вул. Чер­ни­шевсь­ка, 85

+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

пн – пт з 9:00 до 18:00

Для кра­що­го розу­мін­ня потреб пере­мі­ще­них осіб та спри­ян­ня їхньо­му досту­пу до послуг і про­грам, які доз­во­лять їм задо­воль­ни­ти ці потре­би, у шіст­на­дця­ти регіо­нах Украї­ни про­ект­ни­ми група­ми здійс­нюєть­ся моніто­ринг захи­сту гро­мад та інфор­ма­цій­на діяль­ність.
Адво­ка­цій­на, комуніка­цій­на та інфор­ма­цій­на скла­до­ві про­ек­ту спря­мо­вані на спри­ян­ня зако­но­дав­чо­му та політич­но­му реа­гу­ван­ню щодо потреб пере­мі­ще­них осіб та інших ураз­ли­вих груп насе­лен­ня в Україні, а також інфор­ма­цій­ну під­т­рим­ку пост­раж­да­лим від кон­флік­ту осо­бам та гро­ма­дам.