Через конфлікт на Донбасі у тяжкій гуманітарній ситуації опинилося 4,4 млн українців – ООН

Через конфлікт на Донбасі у тяжкій гуманітарній ситуації опинилося 4,4 млн українців – ООН

Через кон­флікт на Дон­басі у тяж­кій гуманітар­ній ситу­а­ції опи­ни­ло­ся 4,4 млн осіб. Про це 28 люто­го на спе­ціаль­ній кон­фе­рен­ції у Брюс­селі заяви­ла поміч­ни­ця ген­се­ка ООН і заступ­ник коор­ди­на­то­ра з питань над­зви­чай­ної допо­мо­ги Урсу­ла Мюл­лер, пові­до­ми­ла прес-служ­ба управ­лін­ня ООН із коор­ди­на­ції гуманітар­них питань.

За її дани­ми, уна­слі­док зброй­но­го кон­флік­ту, що три­ває про­тя­гом чоти­рьох років, заги­ну­ло понад 2530 мир­них жителів, а 9 тис. було пора­не­но. Пош­код­же­но тисячі будин­ків, сот­ні ліка­рень, шкіл та об’єктів водо- й елек­тро­по­ста­чан­ня. Май­же 1,6 млн україн­ців ста­ло виму­ше­ни­ми пере­се­лен­ця­ми.

Щомі­ся­ця 457-кіло­мет­ро­ву лінію роз­ме­жу­ван­ня пере­ти­нає 1 млн осіб: щод­ня тисячі гро­ма­дян сти­ка­ють­ся із затрим­ка­ми і переш­ко­да­ми в досту­пі до основ­них послуг, пен­сій, соціаль­них пільг і рин­ків.

При­близ­но 200 тис. людей живе з постій­ним стра­хом обстрі­лу. З огля­ду на те, що в Україні кіль­кість пост­раж­да­лих людей похи­ло­го віку є най­біль­шою у світі, ми зобов’язані при­пи­ни­ти цю ситу­а­цію”, – зазна­чи­ла Мюл­лер.

Також вона дода­ла, що рівень забруд­нен­ня пост­раж­да­лих від кон­флік­ту тери­торій нерозір­ва­ни­ми міна­ми і боє­при­па­са­ми, який швид­ко зрос­тає, ста­вить під загро­зу жит­тя і доб­ро­бут мільй­онів україн­ців.

Комі­сар ЄС із питань гуманітар­ної допо­мо­ги та вре­гу­лю­ван­ня криз Хри­стос Стіліані­дес роз­по­вів, що в новий пакет заходів із надан­ня допо­мо­ги для Украї­ни “вне­се­но такі важ­ливі еле­мен­ти, як хар­чу­ван­ня, охо­ро­на здоров’я та освіта для дітей”. План гуманітар­но­го реа­гу­ван­ня ООН, який пода­ли у груд­ні 2017 року, перед­ба­чає виді­лен­ня $187 млн для 2,3 млн україн­ців, які цьо­го потре­бу­ють.

Згід­но з інфор­ма­цією коор­ди­на­то­ра систе­ми ООН в Україні Ніла Воке­ра, мину­ло­го року допо­мо­гу нада­ли 1,1 млн жителів Украї­ни.

Міністр Украї­ни з питань тимча­со­во оку­по­ва­них тери­торій і внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб Вадим Чер­ниш під час кон­фе­рен­ції подя­ку­вав струк­ту­рам ЄС та ООН за під­т­рим­ку.

Зброй­ний кон­флікт на сході Украї­ни почав­ся у квіт­ні 2014 року. Бой­о­ві дії від­бу­ва­ють­ся між Зброй­ни­ми сила­ми Украї­ни та про­російсь­ки­ми бой­о­ви­ка­ми, які кон­тро­лю­ють части­ну Доне­ць­кої і Лугансь­кої обла­стей.

У груд­ні 2017 року пред­став­ник Все­світ­ньої про­до­воль­чої про­гра­ми ООН пові­до­мив, що органі­за­ція вирі­ши­ла при­пи­ни­ти поста­чан­ня про­до­воль­ства та іншої гуманітар­ної допо­мо­ги україн­цям, які пост­раж­да­ли від кон­флік­ту. За його сло­ва­ми, ВПП про­до­в­жу­ва­ти­ме діяль­ність в Україні в обме­же­но­му режи­мі.