Донбас і Крим: людський та геополітичний виміри

Донбас і Крим: людський та геополітичний виміри

5 трав­ня коман­да Шко­ли політич­ної аналіти­ки НаУК­МА про­ве­ла онлайн-пре­зен­та­цію резуль­татів опи­ту­ван­ня «Дон­бас і Крим: людсь­кий та гео­політич­ний виміри». Опи­ту­ван­ня про­ве­де­но Info Sapiens на замо­в­лен­ня Шко­ли політич­ної аналіти­ки в межах Іні­ціа­ти­ви з роз­вит­ку аналітич­них цен­трів в Україні, яку вико­нує Між­на­род­ний фонд “Від­род­жен­ня” у парт­нер­стві з Іні­ціа­ти­вою від­кри­то­го сус­піль­ства для Євро­пи (OSIFE) за фінан­со­вої під­т­рим­ки Посоль­ства Шве­ції в Україні.

Зокре­ма аналіти­ки пред­ста­ви­ли гро­мадсь­ку дум­ку щодо таких питань:

  • звід­ки україн­ці беруть інфор­ма­цію про події в ОРДЛО та в Кри­му;
  • яке став­лен­ня сус­піль­ства до різ­них потен­цій­них кро­ків українсь­кої вла­ди з під­т­рим­ки насе­лен­ня на тимча­со­во оку­по­ва­них тери­торіях;
  • пози­ція гро­ма­дян щодо війсь­ко­во­го сце­нарію повер­нен­ня Кри­му та його май­бут­ньо­го ста­ту­су;
  • чи схва­лю­ють україн­ці запуск Націо­наль­ної плат­фор­ми при­ми­рен­ня i єдно­сті;
  • наскіль­ки сус­піль­ство гото­ве поба­чи­ти миро­твор­чі сили ООН чи НАТО на тери­торії ОРДЛО;
  • як Україні надалі буду­ва­ти свої від­но­си­ни з Росією.

Польо­вий етап три­вав з 5 по 24 берез­ня 2020 року. Опи­ту­ван­ня про­во­ди­ло­ся в межах все­українсь­ко­го Омні­бу­су Info Sapience мето­дом осо­би­сто­го інтерв’ю. Вибір­ка Омні­бу­су скла­дає 1000 осіб віком від 16 років. Вибір­ка репре­зен­та­тив­на насе­лен­ню даної віко­вої групи за стат­тю, віком, роз­міром насе­ле­но­го пунк­ту та регіо­ном про­жи­ван­ня від­по­від­но до даних Дер­жав­ної служ­би ста­ти­сти­ки Украї­ни ста­ном на 1.01.2019. З дослід­жен­ня вилу­че­на Авто­ном­на Рес­пуб­ліка Крим, а у Доне­ць­кій та Лугансь­кій області опи­ту­ван­ня про­во­ди­ло­ся тіль­ки на тери­торіях, що кон­тро­лю­ють­ся Украї­ною. Мак­си­маль­на тео­ре­тич­на похиб­ка не пере­ви­щує 3,4%.

Заван­та­жи­ти пре­зен­та­цію в фор­маті .pdf

Дже­ре­ло