Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти

Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти

Досвід об’єднання тери­торіаль­них гро­мад на Сході Украї­ни: еко­но­міко-пра­во­ві аспек­ти: колек­тив­на моно­гра­фія /​ За наук. ред. В.А. Усти­мен­ка та І.В. Заблодсь­кої. НАН Украї­ни. Інсти­тут еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень. – К.: ТОВ “ВІСТКА”, 2018. – 210 с.

У видан­ні висвіт­ле­но окре­мі аспек­ти про­ве­ден­ня рефор­ми децен­тралі­за­ції в Україні крізь приз­му досві­ду Німеч­чи­ни та інших дер­жав-членів ЄС. Особ­ли­ву ува­гу при­ді­ле­но спе­ци­фі­ці про­цесів об’єднання гро­мад у Лугансь­кій та Доне­ць­кій обла­стях. Нада­но пра­во­ву оцін­ку актам чин­но­го зако­но­дав­ства Украї­ни та ЄС, спря­мо­ва­ним на ство­рен­ня та роз­ви­ток об’єднаних тери­торіаль­них гро­мад. Роз­г­ля­ну­то мжли­во­сті впро­ва­д­жен­ня прин­ци­пів ста­ло­го роз­вит­ку у про­це­си децен­тралі­за­ції в схід­них регіо­нах Украї­ни. Про­ве­де­но тео­ре­ти­ко-при­клад­ний та емпірич­ний аналіз резуль­татів фіскаль­ної децен­тралі­за­ції, окрес­ле­но необ­хід­ність враху­ван­ня світо­во­го досві­ду та уник­нен­ня зави­ще­них очіку­вань від реалі­за­ції  рефор­ми. Вио­крем­ле­но низ­ку про­блем, що стри­му­ють пози­тив­ну дина­міку соціаль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку об’єднаних тери­торіаль­них гро­мад Украї­ни. Визна­че­но мож­ливі шля­хи розв’язання таких про­блем у сфе­рах зай­ня­то­сті й надан­ня жит­ло­во-кому­наль­них послуг. Запро­по­но­ва­но напря­ми подо­лан­ня еко­ло­гіч­них про­блем об’єднаних тери­торіаль­них гро­мад та отри­ман­ня додат­ко­вих фінан­со­вих ресур­сів на їх ста­лий роз­ви­ток. Матеріа­ли видан­ня під­го­тов­ле­но за під­сум­ка­ми спіль­но­го українсь­ко-німе­ць­ко­го про­ек­ту Досвід об’єднання тери­торіаль­них гро­мад на Сході Украї­ни: еко­но­міко-пра­во­ві аспек­ти”, здійс­не­но­го Інсти­ту­том еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни у парт­нер­стві з Фон­дом Фрідрі­ха Ебер­та.