Засідання Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства

Засідання Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства

12 лип­ня 2021 року у при­мі­щен­ні Ресурс­но­го Цен­тру соціаль­но-пра­во­вої та про­фесій­ної під­т­рим­ки спів­робіт­ни­ків пере­мі­ще­них закла­дів вищої освіти (ЗВО) і нау­ко­вих уста­нов (ство­ре­ний в 2019 році при Дер­жав­ній уста­но­ві «Інсти­тут еко­ном­ко-пра­во­вих дослід­жень імені В.К. Маму­то­ва НАН Украї­ни» за під­т­рим­ки Офі­су Ради Євро­пи в Україні) на запро­шен­ня Гро­мадсь­кої органі­за­ції «Асо­ціа­ція вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб» від­бу­лось чер­го­ве засі­дан­ня Робо­чої групи 3 «Еко­но­міч­на спів­пра­ця, зона віль­ної тор­гів­лі, тран­скор­донне спів­робіт­ниц­тво» Українсь­кої сто­ро­ни Плат­фор­ми гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства (РГ3 УСПГС). В зустрічі у гібрид­но­му фор­маті (очно та онлайн) прий­ня­ли участь 27 пред­став­ни­ків гро­мадсь­ких органі­за­цій Украї­ни.

Учас­ни­ка­ми засі­дан­ня було обго­во­ре­но:

Засідання Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства1)  Регла­мент робо­ти РГ3 УСПГС та під­твер­джен­ня скла­ду дійс­них учас­ни­ків. Питан­ня актив­но­сті учас­ни­ків (вирі­ше­но про­ве­сти про­це­ду­ру під­твер­джен­ня участі в робо­ті РГ3 впро­до­вж міся­ця);

2) визна­чен­ня пріо­ри­тетів робо­ти РГ3 на наступ­ний рік (обго­во­рен­ня Проєк­ту Зако­ну про вне­сен­ня змін до Подат­ко­во­го кодек­су Украї­ни та дея­ких зако­но­дав­чих актів Украї­ни щодо забез­пе­чен­ня зба­лан­со­ва­но­сті бюд­жет­них над­ход­жень реєстр. № 5600 від 02.06.2021 («Проєкт 5600»), який за попе­ред­ні­ми оцін­ка­ми екс­перт­но­го сере­до­ви­ща супере­чить зобов’язанням Украї­ни в рам­ках Уго­ди про асо­ціа­цію з ЄС; обго­во­рен­ня питань онов­лен­ня поло­жень Уго­ди про асо­ціа­цію з ЄС, запро­по­но­ва­но звер­ну­ти ува­гу на питан­ня від­сут­но­сті механіз­му онов­лен­ня Додат­ків до Уго­ди з перелі­ка­ми нор­ма­тив­них актів ЄС, які вже втра­ти­ли чин­ність та на їх замі­ну вже прий­няті нові акти тощо);

3) під­го­тов­ка інфор­ма­ції до спіль­ної декла­ра­ції УСПГС (орієн­тов­но, спільне засі­дан­ня УСПГС має від­бу­ти­ся 27 верес­ня ц.р.; учас­ни­ка­ми зроб­ле­но ряд про­по­зи­цій щодо тек­сту Спіль­ної декла­ра­ції);

4) інсти­ту­цій­на спро­мож­ність РГ3 УСПГС та її учас­ни­ків;

5) мож­ли­во­сті, які можуть бути вико­ри­стані для екс­перт­ної робо­ти, про­ве­ден­ня спіль­них заходів та під­го­тов­ки спіль­них пози­цій­них доку­мен­тів;

6) залу­чен­ня фінан­с­у­ван­ня для робо­ти групи (Гро­мадсь­кою органі­за­цією «Асо­ціа­ція вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб» в рам­ках під­т­рим­ки групи запро­по­но­ва­но безоплатне кори­сту­ван­ня при­мі­щен­ням та тех­ніч­ни­ми засо­ба­ми Ресурс­но­го Цен­тру соціаль­но-пра­во­вої та про­фесій­ної під­т­рим­ки спів­робіт­ни­ків пере­мі­ще­них закла­дів вищої освіти (ЗВО) і нау­ко­вих уста­нов для про­ве­ден­ня чер­го­вих засі­дань);

7) пла­ни заходів інших органів асо­ціа­ції у напря­мі євроін­те­гра­ції; мож­ли­во­сті спів­пра­ці (вирі­ше­но під­го­ту­ва­ти та укла­сти між чле­на­ми РГ3 «Коалі­цій­ну уго­ду» щодо напря­мів спів­пра­ці та спіль­ної діяль­но­сті);

8) різне.

 

Довід­ко­во. Плат­фор­ма гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства (ПГС) Украї­на-ЄС – орган гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства, ство­рен­ня яко­го перед­ба­че­но ст. 469-470 Уго­ди про асо­ціа­цію Украї­ни з ЄС. Згід­но з поло­жен­ня­ми Уго­ди ПГС є дво­сто­рон­нім орга­ном, що скла­даєть­ся з пред­став­ни­ків гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства. Дер­жав­на уста­но­ва «Інсти­тут еко­ном­ко-пра­во­вих дослід­жень імені В.К. Маму­то­ва НАН Украї­ни» пред­став­ле­на в Плат­фор­мі через Гро­мадсь­ку органі­за­цію «Асо­ціа­ція вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб» (пред­став­ник від ГО, член РГ3 – с.н.с. О.Ю. Ілларіо­нов).