Польові дослідження у рамках Спільного науково-дослідницького проекту з Фондом Фрідріха Еберта «Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу» у містах Краматорськ і Селидове Донецької області

Польові дослідження у рамках Спільного науково-дослідницького проекту з Фондом Фрідріха Еберта «Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу» у містах Краматорськ і Селидове Донецької області

1 черв­ня 2018 р. дирек­тор Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни Воло­ди­мир Усти­мен­ко та стар­ші нау­ко­ві спів­робіт­ни­ки від­ді­лу гос­по­дарсь­ко-пра­во­вих дослід­жень про­блем еко­но­міч­ної без­пе­ки Ана­стасія Току­но­ва та Наталія Гера­си­мен­ко взя­ли участь у чер­го­во­му ета­пі польо­вих дослід­жень від­по­від­но до тема­ти­ки Спіль­но­го нау­ко­во-дослід­ни­ць­ко­го про­ек­ту Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни, Асо­ціа­ції вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб і Фон­ду Фрідрі­ха Ебер­та «Еко­но­міко-пра­во­ві засо­би сти­му­лю­ю­чо­го впли­ву на роз­ви­ток Дон­ба­су».

Зустрічі від­бу­ва­ли­ся в містах Кра­ма­торськ і Сели­до­ве Доне­ць­кої області. У ході їх про­ве­ден­ня від­бу­ли­ся кон­суль­та­ції з пред­став­ни­ка­ми органів міс­це­вої вла­ди, біз­не­су та гро­мадсь­ких органі­за­цій, які зай­ма­ють­ся пред­став­ниц­твом інте­ресів під­при­єм­ців тощо.

У м. Кра­ма­торськ пер­шим було здійс­не­но візит до Доне­ць­кої тор­го­во-про­ми­сло­вої пала­ти (ТПП). Зустріч від­бу­ва­ла­ся із Пре­зи­ден­том ТПП Севост’яненко Ель­вірою Зей­ду­ла­хів­ною та Віце-пре­зи­ден­том Ануфрієвим Мак­си­мом Юрій­о­ви­чем.

До основ­них про­блем соціаль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку регіо­ну було від­не­се­но недо­стат­ній роз­ви­ток мало­го та серед­ньо­го біз­не­су. ТПП грає важ­ли­ву роль для роз­вит­ку даної галузі (так, най­більш затре­бу­ва­ни­ми послу­га­ми вияви­ли­ся освіт­ні, посе­ред­ни­ць­кі (допо­мо­га у про­ве­ден­ні пере­го­ворів), пра­во­ві, допо­мо­га у пошу­ку нових рин­ків збу­ту тощо).

Також ува­гу Доне­ць­ка ТПП при­ді­ляє питан­ню активі­за­ції внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб у регіоні, зокре­ма, через залу­чен­ня їх до під­при­єм­ництва. Було від­зна­че­но, що люди, яким допо­ма­га­ють опа­ну­ва­ти нову спра­ву або роз­ши­ри­ти наяв­ний біз­нес, ста­ють наба­га­то більш впев­не­ни­ми у собі через мож­ливість само­ре­алі­за­ції.

Її спів­робіт­ни­ки беруть участь у фор­му­ван­ні напря­мів стра­те­гіч­но­го роз­вит­ку регіо­ну (напри­клад, вони бра­ли участь у регіо­наль­но­му пла­ну­ван­ні робо­ти між­на­род­них органі­за­ції, зокре­ма, ПРООН).

Дру­гим став візит до Клу­бу під­при­єм­ців Кра­ма­торсь­ка (КПК), із відві­дан­ням Заво­ду авто­ген­но­го устат­ку­ван­ня «ДОНМЕТ». Зустріч від­бу­ла­ся із Сер­гієн­ком Воло­ди­ми­ром Олек­сан­дро­ви­чем, одним із зас­нов­ни­ків КПК, дирек­то­ром Заво­ду авто­ген­но­го устат­ку­ван­ня «ДОНМЕТ».

Однією із голов­них про­блем, із яки­ми сти­каєть­ся біз­нес, було назва­но занад­то суво­ре регу­лю­ван­ня дозвіль­них про­це­дур, що в окре­мих випад­ках уне­мож­лив­лює веден­ня гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті. Як при­клад було наве­де­но спро­бу під­клю­чен­ня елек­тро­по­ста­чан­ня до нежит­ло­во­го при­мі­щен­ня для вико­ри­стан­ня його у вироб­ни­чих цілях, яку під­при­єм­ство не може завер­ши­ти з 2016 року через знач­ну кіль­кість вимог. Біль­ше того, органі­за­ції, які мають вида­ва­ти доз­во­ли, не ско­ор­ди­но­вані між собою та вису­ва­ють вза­єм­но супереч­ливі вимо­ги щодо фор­ми та суті таких доку­мен­тів.

Сто­сов­но допо­мо­ги міс­це­вої вла­ди, було від­зна­че­но пози­тив­ний досвід під­т­рим­ки під­при­єм­ців у Доне­ць­ко­му регіоні через про­гра­му Українсь­кий Доне­ць­кий Кур­куль. Про це зазна­чи­ла і пред­став­ни­ця міс­це­во­го біз­не­су м. Сели­до­ве Іри­на Пол­го­род­ник, яка вже неод­но­ра­зо­во бра­ла участь у кон­курс­но­му від­борі про­ек­тів даної про­гра­ми та вигра­ва­ла. Також пані Іри­на поді­ли­ла­ся своїм успіш­ним досві­дом пере­моги у інших чоти­рьох гран­тах. На зустрічі з пред­став­ни­ка­ми мало­го біз­не­су м. Сели­до­ве обго­во­рю­ва­ли бачен­ням при­чин, які стри­му­ють роз­ви­ток малих та серед­ніх під­при­ємств, а також щодо від­сут­но­сті сти­мулів вихо­ду біз­не­су з «тіні».

Відві­ду­ван­ня м. Сели­до­ве при­па­ло саме на той час, коли гір­ни­ки шахт «Украї­на», «Кот­ля­ревсь­ка» та 1/​3 «Ново­гродівсь­ка», які вхо­дять до скла­ду ДП «Селидівву­гіл­ля», вже біль­ше тиж­ня від­мо­в­ля­ють­ся спус­ка­ти­ся в шах­ту. А 30 трав­ня на цен­траль­ній пло­щі Сели­до­во­го від­був­ся мітинг гір­ни­ків сто­сов­но пога­шен­ня забор­го­ва­но­сті по зар­платі (на день мітин­гу випла­че­на лише части­на за бере­зень). Також під­ні­ма­лось питан­ня від­сут­но­сті коштів на осна­щен­ня нових лав.

У рам­ках нау­ко­во-дослід­ни­ць­ко­го про­ек­ту у при­мі­щен­ні Селидівсь­кої місь­кої ради від­бу­ла­ся зустріч пред­став­ни­ків нашо­го Інсти­ту­ту з Пер­шим заступ­ни­ком місь­ко­го голо­ви м. Сели­до­ве Інною Васи­лів­ною Тере­щен­ко, началь­ни­ком фінан­со­во­го управ­лін­ня Селидівсь­кої місь­кої ради Тетя­ною Бори­сів­ною Рого­зою, голов­ним спе­ціалі­стом від­ді­лу еко­но­міч­но­го і соціаль­но­го роз­вит­ку Селидівсь­кої місь­кої ради Оле­ною Олек­сан­дрів­ною Надєє­вою, заві­ду­ю­чим сек­то­ром з питань додер­жан­ня зако­но­дав­ства про пра­цю місь­кої ради Олек­сан­дром Валерій­о­ви­чем Боярін­це­вим, а також голов­ним еко­но­мі­стом ДП «Селидівву­гіл­ля» Тама­рою Васи­лів­ною Коза­чок, дирек­то­ром Селидівсь­ко­го місь­ко­го цен­тру зай­ня­то­сті Гали­ною Олек­сан­дрів­ною Голов­чен­ко, началь­ни­ком Управ­лін­ня соціаль­но­го захи­сту насе­лен­ня місь­кої ради Інною Мико­лаїв­ною Гриш­ко­вою, заступ­ни­ком началь­ни­ка Селидівсь­ко­го об’єднаного управ­лін­ня Пен­сій­но­го фон­ду Украї­ни Доне­ць­кої області Наталією Вік­торів­ною Кондаковою,головним спе­ціалі­стом ЦОП Селидівсь­ко­го від­ді­лен­ня Покровсь­кої ОДПІ ГУ ДФС у Доне­ць­кій області та інши­ми.

Оскіль­ки м. Сели­до­ве є моно­функ­ціо­наль­ним містом, а вугіль­на галузь – веду­ча (в загаль­но­му обсязі реалі­за­ції про­ми­сло­вої про­дук­ції скла­дає 89,3 %), тому й питан­ня сти­му­лю­ван­ня її роз­вит­ку та про­бле­ми вугіль­них під­при­ємств посі­ли пер­шо­чер­го­ве міс­це серед обго­во­рю­ва­них.

Беру­чи до ува­ги резуль­та­ти попе­ред­ньо­го спіль­но­го про­ек­ту з Фон­дом Фрідрі­ха Ебер­та від­носно досві­ду ство­рен­ня та роз­вит­ку об’єднаних тери­торіаль­них гро­мад на Сході Украї­ни, пред­став­ни­ка­ми Селидівсь­кої місь­кої ради були озву­чені про­бле­ми, з яки­ми вони зіткну­ли­сяу про­цесі децен­тралі­за­ції вла­ди, тому що за пас­пор­том Селидівсь­кої тери­торіаль­ної гро­ма­ди до її скла­ду вхо­дять 3 міста (Сели­до­ве – 24,9 тис. ос., Гір­ник – 11,8 тис. осіб, Українськ – 11,9 тис. осіб) і 5 селищ місь­ко­го типу (Курахів­ка – 2,8 тис. осіб, Гост­ре – 0,6 тис.осіб, Цуку­рине – 1,9 тис.осіб, Коми­шів­ка – 0,4 тис.осіб, Виш­не­ве – 0,2 тис.осіб), а про такі випад­ки у нових нор­ма­тив­но-пра­во­вих актах щодо об’єднаних тери­торіаль­них гро­мад нічо­го не зазна­че­но.

Також у м. Сели­до­ве від­бу­ла­ся зустріч з коор­ди­на­то­ром руху «Силь­ні гро­ма­ди» у Сели­до­во­му Олек­сан­дром Цах­нівим, який поді­ли­вся своїм бачен­ням сто­сов­но засобів сти­му­лю­ю­чо­го впли­ву на роз­ви­ток міста та чин­ни­ків, які його стри­му­ють, вихо­дя­чи зі своєї прак­ти­ки моніто­рин­гу діяль­но­сті міс­це­вої влади,завдяки актив­ній адво­ка­ції. Від коор­ди­на­то­ра руху ми також діз­на­ли­ся про пер­ші резуль­та­ти діяль­но­сті Бюд­же­ту участі (Гро­мадсь­ко­го бюд­жет). Так з місь­ко­го бюд­же­ту 2017 року виді­ли­ли 750 тис. грн на реалі­за­цію про­ек­тів, що перед­ба­ча­ли ство­рен­ня більш ком­форт­но­го пуб­ліч­но­го сере­до­ви­ща на осно­ві пода­них від меш­кан­ців міста про­ект­них заявок.

Крім визна­чен­ня про­блем, на всіх зустрі­чах було окрес­ле­но і знач­ну кіль­кість про­по­зи­цій щодо їх подо­лан­ня, аналі­зу та систе­ма­ти­за­ції яких і буде най­б­лиж­чим часом при­свя­че­но робо­ту в рам­ках Про­ек­ту.