Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу

Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу

Інсти­ту­том еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни, Асо­ціа­ціа­цією вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та Пред­став­ниц­твом Фон­ду імені Фрідрі­ха Ебер­та у 2018 році роз­по­ча­то спів­пра­цю у рам­ках Про­ек­ту спіль­ної діяль­но­сті «Еко­но­міко-пра­во­ві засо­би сти­му­лю­ю­чо­го впли­ву на роз­ви­ток Дон­ба­су». 

Метою Про­ек­ту висту­пає під­го­тов­ка ґрун­тов­них нау­ко­во-прак­тич­них про­по­зи­цій для органів дер­жав­ної та міс­це­вої вла­ди, біз­нес-сере­до­ви­ща та гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства Украї­ни щодо роз­роб­ки нових і вдос­ко­на­лен­ня наяв­них еко­но­міко-пра­во­вих засобів сти­му­лю­ван­ня роз­вит­ку еко­но­міки Дон­ба­су.

СПІЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ 2018 р.

Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни,

Асо­ціа­ції вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб

і Фон­ду Фрідрі­ха Ебер­та

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ДОНБАСУ»

Інсти­тут еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни, Асо­ціа­ція вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та Пред­став­ниц­тво Фон­ду імені Фрідрі­ха Ебер­та у 2018 році спів­пра­ц­ю­ють у рам­ках Про­ек­ту спіль­ної діяль­но­сті «Еко­но­міко-пра­во­ві засо­би сти­му­лю­ю­чо­го впли­ву на роз­ви­ток Дон­ба­су».

Пріо­ри­тет­ність ураху­ван­ня в дер­жав­ній політи­ці Украї­ни без­пре­це­дент­них про­цесів на Дон­басі, що спри­чи­нені мас­штаб­ним і три­ва­лим воєн­ним кон­флік­том та тяг­нуть знач­ні людсь­кі, мораль­ні, соціаль­но-політич­ні, еко­но­міч­ні та еко­ло­гіч­ні втра­ти, не викли­кає сум­нівів. Ці втра­ти вкрай нега­тив­но впли­ва­ють на еко­но­міч­ний потен­ціал всієї краї­ни. Про­ве­ден­ня в Україні ціло­го ком­плек­су назрі­лих політи­ко- адміністра­тив­них, еко­но­міч­них і соціаль­них реформ від­кри­ває мож­ли­во­сті для кар­ди­наль­но­го та ефек­тив­но­го реа­гу­ван­ня, але вод­но­час потре­бує дуже чіт­ко­го узгод­жен­ня спе­ци­фіч­них нова­цій, адре­со­ва­них Дон­ба­су, із зобов’язаннями, які наша дер­жа­ва взя­ла на себе в рам­ках Уго­ди про асо­ціа­цію з Євро­пейсь­ким Сою­зом.

Метою Про­ек­ту є під­го­тов­ка ґрун­тов­них нау­ко­во-прак­тич­них про­по­зи­цій для органів дер­жав­ної та міс­це­вої вла­ди, біз­нес-сере­до­ви­ща та гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства Украї­ни щодо роз­роб­ки нових і вдос­ко­на­лен­ня наяв­них еко­но­міко-пра­во­вих засобів сти­му­лю­ван­ня роз­вит­ку еко­но­міки Дон­ба­су.

В осно­ву реалі­за­ції Про­ек­ту покла­дені емпірич­ні дослід­жен­ня, що від­бу­ва­ти­му­ть­ся під час робо­ти екс­пер­тів із заці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми без­по­се­ред­ньо в Доне­ць­кої та Лугансь­кої обла­стях, а також тео­ре­ти­ко-при­клад­ні та порів­няль­ні дослід­жен­ня.

Захо­ди Про­ек­ту, що три­ває з берез­ня по листо­пад поточ­но­го року, вклю­ча­ють виїз­ди екс­пер­тів Про­ек­ту у Доне­ць­ку та Лугансь­ку області для про­ве­ден­ня робо­чих зустрі­чей, кон­суль­та­цій та інтерв’ю з пред­став­ни­ка­ми органів міс­це­вої вла­ди і міс­це­во­го само­в­ря­ду­ван­ня, Тор­го­во-про­ми­сло­вих палат, гро­мадсь­ких органі­за­цій та меш­кан­ців Дон­ба­су, про­ве­ден­ня засі­дань регіо­наль­них круг­лих столів у мм. Кра­ма­торськ та Севе­ро­до­не­цьк, під­сум­ко­во­го засі­дан­ня круг­ло­го сто­лу в м. Київ, під­го­тов­ку заключ­но­го нау­ко­во-прак­тич­но­го аналітич­но­го доку­мен­ту, його пуб­ліка­ція та пуб­ліч­на пре­зен­та­ція.

Серед очіку­ва­них резуль­татів Про­ек­ту, зокре­ма, наступ­ні:

– еко­но­міко-пра­во­ва оцін­ка сучас­но­го ста­ну роз­вит­ку Дон­ба­су, визна­чен­ня сек­торів еко­но­міки, роз­ви­ток яких має спра­ви­ти вирі­шаль­ний вплив на покра­щен­ня еко­но­міч­но­го ста­ну Дон­ба­су на заса­дах ста­ло­го роз­вит­ку;

– визна­чен­ня клю­чо­вих про­блем, що зумо­в­лю­ють незнач­ну ефек­тив­ність еко­но­міч­них транс­фор­ма­цій у Дон­басі, із висвіт­лен­ням їх харак­те­ру (вна­слі­док війсь­ко­вих подій, при­та­ман­ні застарілій еко­но­міч­ній моделі гос­по­да­рю­ван­ня тощо);

– нау­ко­ві поло­жен­ня із висвіт­лен­ням особ­ли­во­стей засто­су­ван­ня еко­но­міко-пра­во­вих механіз­мів від­нов­лен­ня Дон­ба­су в кон­тексті вимог Уго­ди про асо­ціа­цію між Украї­ною та ЄС;

– про­по­зи­ції щодо роз­вит­ку пер­спек­тив­них форм дер­жав­но-при­ват­но­го парт­нер­ства з ураху­ван­ням спе­ци­фіки еко­но­міч­них про­цесів на тери­торії Дон­ба­су;

– нау­ко­ва оцін­ка мож­ли­во­стей запро­ва­д­жен­ня спе­ціаль­но­го режи­му гос­по­да­рю­ван­ня на тери­торії Дон­ба­су;

– про­по­зи­ції щодо вдос­ко­на­лен­ня пра­во­во­го регу­лю­ван­ня від­но­син зі ство­рен­ня тех­ніко-впро­ва­д­жу­валь­них (нау­ко­вих і тех­но­ло­гіч­них пар­ків) і про­ми­сло­вих інве­сти­цій­них зон (інду­стріаль­них пар­ків);

– про­по­зи­ції щодо спри­ян­ня фор­му­ван­ню сучас­них моде­лей біз­не­су, що орієн­то­ва­ний на забез­пе­чен­ня дотри­ман­ня прав люди­ни з враху­ван­ням між­на­род­них зобов’язань Украї­ни, Цілей ста­ло­го роз­вит­ку та вимог євро­пейсь­ко­го пра­ва.