Форум громадської підтримки проєвропейських правових реформ

Форум громадської підтримки проєвропейських правових реформ

Шанов­ні коле­ги!

Запро­шує­мо гро­мадсь­кі органі­за­ції та їх пред­став­ни­ків взя­ти участь у наступ­но­му заході:

«Форум гро­мадсь­кої під­т­рим­ки проєв­ро­пейсь­ких пра­во­вих реформ»

який пла­нуєть­ся до про­ве­ден­ня

17 люто­го 2021 року об 11-00

(три­валість – не біль­ше 2 годин)

в онлайн-фор­маті за допо­мо­гою додат­ку ZOOM

(адміністру­ван­ня захо­ду від­бу­ва­ти­меть­ся з при­мі­щен­ня Ресурс­но­го Цен­тру соціаль­но-пра­во­вої та про­фесій­ної під­т­рим­ки спів­робіт­ни­ків пере­мі­ще­них закла­дів вищої освіти (ЗВО) і нау­ко­вих уста­нов)

 

Тема Пер­шо­го засі­дан­ня Фору­му гро­мадсь­кої під­т­рим­ки проєв­ро­пейсь­ких пра­во­вих реформ – спро­би деко­ди­фіка­ції гос­по­дарсь­ко­го зако­но­дав­ства шля­хом ска­су­ван­ня Гос­по­дарсь­ко­го кодек­су Украї­ни в рам­ках реко­ди­фіка­ції (онов­лен­ня) цивіль­но­го зако­но­дав­ства як про­ти­леж­ний євро­пейсь­ко­му напрям рефор­му­ван­ня пра­во­вої систе­ми Украї­ни, обго­во­рен­ня мож­ли­вих наслід­ків від­по­від­них іні­ціа­тив, вироб­лен­ня спіль­ної пози­ції щодо деко­ди­фіка­ції гос­по­дарсь­ко­го зако­но­дав­ства.

Форум гро­мадсь­кої під­т­рим­ки проєв­ро­пейсь­ких пра­во­вих реформ в подаль­шо­му пла­нуєть­ся як дис­кусій­на плат­фор­ма на постій­ній осно­ві для обго­во­рен­ня акту­аль­них про­блем роз­вит­ку пра­во­вої систе­ми Украї­ни (та окре­мих її галу­зей, інсти­тутів тощо) за умов реалі­за­ції стра­те­гіч­но­го кур­су дер­жа­ви щодо асо­ціа­ції і член­ства в Євро­пейсь­ко­му Союзі.

Для участі у Фору­мі про­си­мо зареєстру­ва­ти­ся для участі до 19-00 16 люто­го 2021 року шля­хом над­си­лан­ня від­по­від­но­го пові­дом­лен­ня на елек­трон­ну пошту allexillarionov@​gmail.​com (про­си­мо вка­за­ти пов­ну назву гро­мадсь­кої органі­за­ції, П.І.Б. учасника(ів), кон­так­ти та при­близ­ну тему висту­пу). Органі­за­то­ри зали­ша­ють за собою пра­во від­мо­ви в участі при невід­по­від­но­сті теми висту­пу напря­мам обго­во­рен­ня Пер­шо­го засі­дан­ня Фору­му.

Органі­за­тор – ГО «Асо­ціа­ція вче­них - внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб» (м. Київ).

Адміністра­торІлларіо­нов Олек­сандр Юрій­о­вич, член ГО «Асо­ціа­ція вче­них - внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб», член Робо­чої групи №3 «Еко­но­міч­на спів­пра­ця, зона віль­ної тор­гів­лі, тран­скор­донне спів­робіт­ниц­тво» Українсь­кої Сто­ро­ни Плат­фор­ми гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства Украї­на-ЄС

тел. +380509490905 (WhatsApp, Telegram)

e-mail: allexillarionov@​gmail.​com