Громадські публічні обговореня стратегії інтеграції ВПО

Громадські публічні обговореня стратегії інтеграції ВПО

Міністер­ство з питань тимча­со­во оку­по­ва­них тери­торій та внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб Украї­ни пові­дом­ляє про про­ве­ден­ня гро­мадсь­ких пуб­ліч­них обго­во­рень про­ек­ту роз­по­ряд­жен­ня Кабі­не­ту Міністрів Украї­ни «Про затвер­джен­ня Пла­ну заходів з реалі­за­ції Стра­те­гії інте­гра­ції внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та впро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­вих рішень щодо внут­ріш­ньо­го пере­мі­щен­ня на період до 2020 року»

Про­ект роз­по­ряд­жен­ня Кабі­не­ту Міністрів Украї­ни «Про затвер­джен­ня Пла­ну заходів з реалі­за­ції Стра­те­гії інте­гра­ції внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та впро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­вих рішень щодо внут­ріш­ньо­го пере­мі­щен­ня на період до 2020 року» роз­роб­ле­но на вико­нан­ня пунк­ту 2 роз­по­ряд­жен­ня Кабі­не­ту Міністрів Украї­ни від 15 листо­па­да 2017 р. № 909-р «Про схва­лен­ня Стра­те­гії інте­гра­ції внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та впро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­вих рішень щодо внут­ріш­ньо­го пере­мі­щен­ня на період до
2020 року».

Про­ек­том про­по­нуєть­ся:

здійс­нен­ня заходів щодо забез­пе­чен­ня реалі­за­ції та захи­сту прав, сво­бод і закон­них інте­ресів внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб, які від­по­ві­да­ти­муть між­на­род­ним стан­дар­там на 2018 рік та наступ­ні роки;

запро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­вих рішень із враху­ван­ням інте­ресів прий­ма­ю­чих гро­мад;

нала­год­жен­ня ефек­тив­ної вза­є­модії внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб з прий­ма­ю­чи­ми гро­ма­да­ми та орга­на­ми дер­жав­ної вла­ди, орга­на­ми міс­це­во­го само­в­ря­ду­ван­ня на заса­дах парт­нер­ства з метою усу­нен­ня будь-яких про­явів дис­кри­мі­на­ції;

досяг­нен­ня соціаль­ної єдно­сті.

Прий­нят­тя про­ек­ту спри­я­ти­ме вирі­шен­ню основ­них систем­них про­блем у сфері забез­пе­чен­ня реалі­за­ції та захи­сту прав, сво­бод і закон­них інте­ресів внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб з ураху­ван­ням інте­ресів прий­ма­ю­чих гро­мад. А також спри­я­ти­ме удос­ко­на­лен­ню систе­ми забез­пе­чен­ня реалі­за­ції та захи­сту прав, сво­бод і закон­них інте­ресів внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб з ураху­ван­ням прин­ци­пів та досві­ду між­на­род­них органі­за­цій.

Пись­мо­ві про­по­зи­ції та заува­жен­ня до про­ек­ту мож­на пода­ва­ти до 06 квіт­ня 2018 року за пошто­вою адре­сою: 01196, м. Київ, пло­ща Лесі Україн­ки, 1 та елек­трон­ною адре­сою: zakabluk@​mtot.​gov.​ua

Кон­такт­на осо­ба в Міністер­стві – Закаб­лук Вла­ди­слав Арту­ро­вич, тел. (044) 536-92-52.

Про­ект роз­по­ряд­жен­ня Кабі­не­ту Міністрів Украї­ни «Про затвер­джен­ня Пла­ну заходів з реалі­за­ції Стра­те­гії інте­гра­ції внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та впро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­вих рішень щодо внут­ріш­ньо­го пере­мі­щен­ня на період до 2020 року»

Пла­ну заходів з реалі­за­ції Стра­те­гії інте­гра­ції внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб та впро­ва­д­жен­ня дов­го­стро­ко­вих рішень щодо внут­ріш­ньо­го пере­мі­щен­ня на період до 2020 року