Асоціація вчених - внутрішньо переміщених осіб

Асоціація вчених - внутрішньо переміщених осіб

Гро­мадсь­ка органі­за­ція

«Асо­ціа­ція вче­них - внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб»

NGO "Association of Scientists - Internally Displaced Persons"
Юри­дич­на адре­са органі­за­ції:
02140, м. Київ, вул. Олек­сандра Мішу­ги, б.7, кв.9
Пошто­ва адре­са органі­за­ції:
м.Київ, вул. Желя­бо­ва, б. 2
Тел., e-mail: +380506771207, v.​a.​ustymenko@​gmail.​com
Керів­ник: голо­ва органі­за­ції Усти­мен­ко Воло­ди­мир Ана­толій­о­вич
Асоціація вчених - внутрішньо переміщених осібМетою асо­ціа­ції є об’єднання інте­лек­ту­аль­них та органі­за­цій­них ресур­сів для захи­сту прав і сво­бод вче­них-внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб (ВПО) для задо­во­лен­ня сус­піль­них інте­ресів, спри­ян­ня адап­та­ції та інте­гра­ції ВПО у нові умо­ви для збе­ре­жен­ня нау­ко­во­го потен­ціа­лу краї­ни.

Напря­ми діяль­но­сті Асо­ціа­ції:
1.Визначення та реалі­за­ція потреб у допо­мозі вче­ним внут­ріш­ньо пере­мі­ще­ним осо­бам (ВПО).
2. Участь у фор­му­ван­ні та реалі­за­ції націо­наль­них та між­на­род­них про­грам з під­т­рим­ки вче­них ВПО.
3. Вза­є­модія з орга­на­ми вла­ди з питань все­біч­ної допо­мо­ги вче­ним ВПО (матеріаль­на, пси­хо­ло­гіч­на, юри­дич­на, інфор­ма­цій­на, жит­ло­ва).
4. Роз­ви­ток парт­нерсь­ких від­но­син з пред­став­ни­ка­ми гро­мадсь­ко­сті, уря­ду, між­на­род­ни­ми фон­да­ми щодо участі у про­гра­мах  і про­ек­тах запо­чат­ко­ва­них асо­ціа­цією.
5. Спри­ян­ня під­го­тов­ці та видан­ню інфор­ма­цією та нау­ко­вої літе­ра­ту­ри.
6. Участь у роз­роб­ці зако­но­дав­чих актів і про­грам пов’язаних із захи­стом прав і сво­бод вче­них ВПО, їх інте­ресів, ство­рен­ня умов для збе­ре­жен­ня нау­ко­во­го потен­ціа­лу краї­ни.
7. Здійс­нен­ня гро­ма­дянсь­ко­го кон­тро­лю за діяль­ністю дер­жав­них і міс­це­вих органів вла­ди, міс­це­во­го само­в­ря­ду­ван­ня щодо під­т­рим­ки, збе­ре­жен­ня та роз­вит­ку нау­ко­во­го потен­ціа­лу краї­ни.

Пра­ва асо­ціа­ції:
1. Пред­став­ля­ти і захи­ща­ти пра­ва та закон­ні інте­ре­си свої та своїх членів.
2. Бра­ти участь у роз­роб­лен­ні про­ек­тів нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, які сто­су­ють­ся сфе­ри допо­мо­ги вче­ним-ВПО актів, які сто­су­ють­ся сфе­ри допо­мо­ги вче­ним-ВПО а також у здійс­нен­ні дер­жав­ної регу­ля­тор­ної політи­ки з питань діяль­но­сті асо­ціа­ції.
3. Здійс­ню­ва­ти нау­ко­во-дослід­ну діяль­ність для досяг­нен­ня цілей асо­ціа­ції.
4. Здійс­ню­ва­ти під­при­єм­ни­ць­ку діяль­ність, яка спри­яє досяг­нен­ню мети асо­ціа­ції.
5. Набу­ва­ти май­но­ві і немай­но­ві пра­ва, само­стій­но роз­по­ряд­жа­тись своїм май­ном і кошта­ми піс­ля спла­ти подат­ків та обов’язкових пла­те­жів.
6. Ство­рю­ва­ти філії, пред­став­ництва.
7. Наго­род­жу­ва­ти та про­па­гу­ва­ти свою діяль­ність, зас­но­ву­ва­ти засо­би масо­вої інфор­ма­ції.
8. Бра­ти участь у гро­мадсь­кій діяль­но­сті, укла­да­ти уго­ди з гро­мадсь­ки­ми об’єднаннями про спів­робіт­ниц­тво, утво­рю­ва­ти гро­мадсь­кі спіл­ки, про­во­ди­ти мир­ні зібран­ня.
9. Про­во­ди­ти спів­робіт­ниц­тво з іно­зем­ни­ми неуря­до­ви­ми та уря­до­ви­ми органі­за­ція­ми.
10. Бра­ти участь у бюд­жет­них про­гра­мах, гран­тах, отри­му­ва­ти кошти, висту­па­ти спів­ви­ко­нав­цем цільо­вих бла­годій­них про­грам, гран­тів, вне­сків.
11. Звер­та­ти­ся до органів дер­жав­ної вла­ди та міс­це­во­го само­в­ря­ду­ван­ня з про­по­зи­ція­ми, заява­ми, скар­га­ми.

Метою ство­рен­ня Асо­ціа­ції  вче­них-внут­ріш­но пере­мі­ще­них осіб Украї­ни  є захист та реалі­за­ція  прав,   сво­бод та інте­ресів   вче­них Дон­ба­су, які виму­шені пере­се­ли­ти­ся з тери­торій про­ве­ден­ня АТО.

Історія роз­вит­ку нау­ко­во­го потен­ціа­лу Схо­ду Украї­ни   - це май­же 300-річ­на історія про­ми­сло­во­го освоєн­ня Дон­ба­су -  цьо­го бага­страж­даль­но­го ста­ро­про­ми­сло­во­го регіо­ну. Так,  рів­но 50 років тому, в 1965 р., за рішен­ням Пре­зидії АН УРСР та за під­т­рим­ки цен­траль­них і регіо­наль­них органів вла­ди було ство­ре­но Доне­ць­кий нау­ко­вий центр (ДНЦ) з метою коор­ди­на­ції нау­ко­вих дослід­жень фун­да­мен­таль­но­го та при­клад­но­го напрям­ків та у вироб­ни­чий сфері. Це був пер­ший нау­ко­вий центр в Україні, і така фор­ма органі­за­ції ака­де­міч­ної та універ­си­тетсь­кої нау­ки мала спри­я­ти забез­пе­чен­ню тіс­них кон­так­тів з нау­ко­вих уста­нов, універ­си­тетів, галу­зе­вих інсти­тутів з про­ми­сло­ви­ми під­при­єм­ства­ми регіо­ну та орга­на­ми вла­ди різ­них рів­нів. Базою для Нау­ко­во­го цен­тру з фун­да­мен­таль­них наук (тоді при­клад­ні дослід­жен­ня у Дон­басі досяг­ли вже знач­но­го рів­ня) ста­ли група зано­во ство­ре­них ака­де­міч­них інсти­тутів з при­род­ни­чих наук і вже дав­но існу­ю­че нау­ко­во-аналітичне еко­но­міко-про­ми­сло­ве від­ді­лен­ня Доне­ць­ко­го рад­нар­го­спу, яке було пере­да­но в систе­му АН УРСР, а також Педа­го­гіч­ний інсти­тут, який був роз­ши­ре­ний і пере­тво­ре­ний на кла­сич­ний універ­си­тет.

За кіль­ка років доне­ць­кі ака­де­міч­ні інсти­ту­ти і Доне­ць­кий (тепер націо­наль­ний) універ­си­тет наро­сти­ли від­по­від­ний кад­ро­вий потен­ціал, були уком­плек­то­вані необ­хід­ною дослід­ни­ць­кою матеріаль­ною базою і з часом ста­ли одни­ми з про­від­них нау­ко­вих та нав­чаль­них закла­дів Украї­ни. Сам Нау­ко­вий центр, про­де­мон­стру­вав­ши свою ефек­тив­ність у підви­щен­ні тео­ре­тич­но­го та прак­тич­но­го рів­ня дослід­жень у регіоні, беру­чи актив­ну участь у вирі­шен­ні поточ­них і стра­те­гіч­них зав­дань нау­ки, заслу­жив пра­во вва­жа­ти­ся взір­цем для інших нау­ко­вих цен­трів Украї­ни, які були оформ­лені піз­ні­ше. У ціло­му робо­та Цен­тру спри­я­ла при­ско­рен­ню еко­но­міч­но­го та соціаль­но­го роз­вит­ку регіо­ну, вирі­шен­ню багатьох його про­блем. Саме ці зав­дан­ня й ста­ви­ла перед Доне­ць­ким нау­ко­вим цен­тром Пре­зидія Ака­де­мії. За роки сво­го існу­ван­ня ДНЦ про­де­мон­стру­вав при­клад успіш­ної і плід­ної спів­пра­ці керів­ництва Ака­де­мії, Міністер­ства освіти і нау­ки, нау­ков­ців ака­де­міч­них уста­нов і вищої шко­ли, органів регіо­наль­ної та міс­це­вої вла­ди. Зага­лом до 2014 р. Центр коор­ди­ну­вав робо­ту 14 ака­де­міч­них уста­нов, 115 галу­зе­вих інсти­тутів та 34 вищих нав­чаль­них закла­дів, в яких пра­ц­ю­ва­ли понад 34 тисячі осіб з яких понад 6 тисяч мали нау­ко­вий сту­пінь.  Зараз все це вияви­ло­ся зруй­но­ва­ним. Кіль­кість вищих нав­чаль­них закла­дів і ака­де­міч­них інсти­тутів, пере­мі­ще­них на кон­тро­льо­ва­ну Украї­ною тери­торію, на цей момент налі­чує при­найм­ні 25 органі­за­цій і пере­ви­щує від­по­від­ні показ­ни­ки нау­ко­вої інфра­струк­ту­ри для тієї ж Естонії чи інших дер­жав із мільй­он­ним насе­лен­ням. Цей факт свід­чить про потуж­ність освіт­ньої й ака­де­міч­ної мере­жі на Дон­басі, біль­ша части­на якої опи­ни­ли­ся зараз у дуже склад­но­му ста­но­ви­щі. Саме про це йшло­ся в пуб­ліка­ції “Вихід зі Схо­ду” (“Exodus from the East”), яка з’явилася 2 січ­ня цьо­го року в Science, одно­му з двох най­пре­стиж­ні­ших нау­ко­вих жур­налів світу.

Таким чином ювілей­ний рік Доне­ць­ко­го нау­ко­во­го цен­тру збіг­ся із жах­ли­ви­ми подія­ми на Сході Украї­ни, які пору­ши­ли нор­мальне жит­тя і при­зве­ли до вели­ких людсь­ких жертв і знач­них матеріаль­них втрат, а ака­де­міч­ні уста­но­ви були зму­шені вжи­ти над­зви­чай­них заходів для збе­ре­жен­ня жит­тя нау­ков­ців, кад­ро­во­го та нау­ко­во­го потен­ціа­лу уста­нов. І все ж, попри всі нега­раз­ди, уста­но­ви та близь­ко 400 нау­ков­ців Цен­тру про­до­в­жу­ва­ли нау­ко­ві дослід­жен­ня, спо­чат­ку нама­га­ю­чись вико­ну­ва­ти їх у своє­му регіоні, а потім – на ново­му міс­ці, переї­хав­ши пере­важ­но до Киє­ва, а окре­мі їх під­розді­ли – до Дні­про­пет­ровсь­ка, Кра­ма­торсь­ка, Слов’янська, Льво­ва, Він­ни­ці, Сєве­ро­до­не­ць­ка, Крас­но­ар­мійсь­ка, Маріу­по­ля, Костян­тинів­ки. Змен­шен­ня кад­ро­во­го потен­ціа­лу мож­на в пер­шу чер­гу пояс­ни­ми від­сут­ністю забез­пе­чен­ня жит­лом як нау­ков­ців, так і членів їх родин. Зага­лом за умов вирі­шен­ня жит­ло­вої про­бле­ми кіль­кість нау­ков­ців на тери­торії «вели­кої» Украї­ни щонай­мен­ше мог­ла б под­воїти­ся. До нега­тив­но­го впли­ву мож­на від­не­сти також труд­но­щі пере­ти­ну лінії роз­ме­жу­ван­ня, немож­ливість про­до­в­жен­ня нау­ко­вих дослід­жень на ново­му міс­ці дис­кло­ка­ції через від­сут­ність необ­хід­но­го облад­нан­ня та устат­ку­ван­ня, немож­ли­во­сті виве­зен­ня побу­то­вої тех­ніки і меб­лів для осо­би­сто­го кори­сту­ван­ня. Уста­но­ви не мають мож­ли­во­сті фінан­со­во під­т­ри­ма­ти переїзд к5че­них-пере­се­лен­ців, для орен­ди жит­ла в Києві або іншо­му облас­но­му цен­трі нау­ко­ве­ць, який має нау­ко­вий сту­пінь зму­ше­ний вит­ра­ча­ти всю свою зар­плат­ню, що при­зво­дить до немож­ли­во­сті існу­ван­ня їх сімей на ново­му міс­ці.

Весь ком­плекс труд­но­щів,  з яки­ми сти­ка­ють­ся нау­ков­ці Дон­ба­су,  потре­бує невід­клад­ної між­на­род­ної допо­мо­ги для систем­но­го вирі­шен­ня. Попри всі нега­раз­ди та труд­но­щі сучас­но­го момен­ту від­дані своїй справі нау­ков­ці Дон­ба­су про­до­в­жу­ють слу­жін­ня нау­ці Украї­ни, Вод­но­час вони роз­ра­хо­ву­ють не тіль­ки на мораль­ну, але й сут­тєву фінан­со­ву під­т­рим­ку з боку світо­вої спіль­но­ти і зокре­ма від уря­ду США, які є гаран­том тери­торіаль­ної ціліс­но­сті та без­пе­ки Украї­ни згід­но Буда­пештсь­ко­го мемо­ран­ду­му 1994 р.  Істо­рич­ний ракурс нако­пи­чен­ня нау­ко­во­го потен­ціа­лу Дон­ба­су та його тепе­ріш­ній стан обу­мо­ви­ли ство­рен­ня від­кри­тої Асо­ціа­ції вче­них-пере­се­лен­ців і 23 серп­ня 2015 р. буде 3 міся­ці з момен­ту її народ­жен­ня.