Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру

Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру

Ого­ло­ше­но Кон­курс на про­ве­ден­ня нау­ко­вих дослід­жень щодо фор­му­ван­ня дер­жав­ної політи­ки у сфері роз­бу­до­ви миру, попе­ре­джен­ня і вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­тів. 

З 03 жовтня 2018 року Міністер­ство з питань тимча­со­во оку­по­ва­них тери­торій та внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб Украї­ни ого­ло­шує Кон­курс на про­ве­ден­ня нау­ко­вих дослід­жень щодо фор­му­ван­ня дер­жав­ної політи­ки у сфері роз­бу­до­ви миру, попе­ре­джен­ня і вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­тів.
Кон­курс є від­кри­тим для нау­ков­ців вищих нав­чаль­них закла­дів, нау­ко­во-дослід­них уста­нов і органі­за­цій.
Прий­ма­ють­ся заяв­ки на участь у кон­кур­сі за темою: «Неуря­до­ві органі­за­ції, рухи (вклю­ча­ю­чи ради­каль­ні рухи), соціаль­ні і тра­ди­цій­ні медіа як інстру­мен­ти, що вико­ри­сто­ву­ють­ся дер­жа­ва­ми для здійс­нен­ня зов­ніш­ньо­го впли­ву у невійсь­ко­вій сфері з метою ство­рен­ня ситу­а­ції крих­ко­сті».

Вимо­ги до про­ве­ден­ня нау­ко­вих дослід­жень
З метою участі в кон­курс­но­му від­борі нау­ко­вих дослід­жень кан­ди­да­ти над­си­ла­ють на елек­трон­ну адре­су МТОТ наступ­ні доку­мен­ти (інфор­ма­цію):
Супро­від­ний лист з викла­ден­ням моти­ва­ції та зазна­чен­ням від­по­від­но­го досві­ду, що може свід­чи­ти про те, що кан­ди­дат під­хо­дить для напи­сан­ня нау­ко­во­го дослід­жен­ня.
Резю­ме кан­ди­да­та та членів коман­ди, колек­ти­ву нау­ков­ців, інсти­тутів, які будуть клю­чо­ви­ми у реалі­за­ції цьо­го дослід­жен­ня.
Інфор­ма­цію про  вищий нав­чаль­ний заклад (нау­ко­ву уста­но­ву),  який пред­став­ляє кан­ди­дат (у разі наяв­но­сті).
Есе (деталь­на про­по­зи­ція) з визна­чен­ням цілей, мето­до­ло­гії тощо обся­гом до 3 сторі­нок (фор­ма­ту А4, гар­ніту­ра Times New Roman шрифт роз­міром 12-14 дру­карсь­ких пунк­тів).
Есе має місти­ти такі деталі (еле­мен­ти) щодо запро­по­но­ва­но­го дослід­жен­ня:
цілі та кон­крет­ні зав­дан­ня дослід­жен­ня;
обґрун­ту­ван­ня дослід­жен­ня, де має бути окрес­ле­на важ­ливість його про­ве­ден­ня та очіку­ва­ний вне­сок як до існу­ю­чої бази знань з теми дослід­жен­ня, так і до сфе­ри дер­жав­ної політи­ки та її реалі­за­ції;
мето­до­ло­гіч­ний під­хід, який запро­по­но­ва­но вико­ри­ста­ти під час дослід­жен­ня, вклю­ча­ю­чи дані про кіль­кіс­ні та/​або якіс­ні мето­ди, які слід вико­ри­сто­ву­ва­ти, та типи даних, які будуть зби­ра­ти­ся; основ­ні групи респон­ден­тів; міс­ця, які будуть відві­дані під час про­ве­ден­ня дослід­жен­ня; очіку­вані ризи­ки, при­пу­щен­ня та обме­жен­ня;
робо­чий план діяль­но­сті на період дослід­жен­ня;
спи­сок очіку­ва­них резуль­татів, таких як уза­галь­ню­ю­чий заключ­ний звіт та під­сум­ко­ві дані.

Вимо­ги до кан­ди­датів:
сту­пінь магіст­ра, док­то­ра філо­со­фії (кан­ди­да­та наук), док­то­ра наук за одним чи кіль­ко­ма напрям­ка­ми: юрис­пру­ден­ція, політо­ло­гія, еко­но­міка, дослід­жен­ня кон­флік­тів, осно­ви аналітич­ної робо­ти, інший напря­мок, наб­ли­же­ний до вка­за­них;
гли­бо­ке розу­мін­ня політи­ки, еко­но­міки, куль­ту­ри, особ­ли­во у фокусі кон­флік­ту та його впли­ву;
досвід аналітич­ної робо­ти та напи­сан­ня висо­ко­я­кіс­них (бажа­но рецен­зо­ва­них) пуб­ліка­цій з  питань, що під­па­да­ють під ман­дат МТОТ;
розу­мін­ня та навич­ки напи­сан­ня пуб­ліка­цій з питань, що мають від­но­шен­ня до май­бут­ньо­го нау­ко­во­го дослід­жен­ня, у кон­тексті інших країн буде вва­жа­тись пере­ва­гою.

Резуль­та­ти нау­ко­во­го дослід­жен­ня мають вклю­ча­ти:
уза­галь­ню­ю­чий заключ­ний звіт по вико­наній робо­ті (до 40 сторі­нок фор­ма­ту А4, гар­ніту­ра Times New Roman, шрифт роз­міром 12-14 дру­карсь­ких пунк­тів) і надан­ня резю­ме та реко­мен­да­цій для дер­жав­них органів та спе­ціалістів-прак­ти­ків;
всі про­ве­дені ста­ти­стич­ні аналі­зи, вклю­ча­ю­чи таб­ли­ці та гра­фіки, які будуть вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся у заключ­но­му звіті;
всі матеріа­ли, вико­ри­стані для збо­ру якіс­них даних, вклю­ча­ю­чи інтерв’ю.

Інте­лек­ту­аль­на влас­ність
Авторсь­ке пра­во зали­шаєть­ся за авто­ром, в частині немай­но­вих прав (части­на 2 стат­ті 14 Зако­ну Украї­ни «Про авторсь­ке пра­во і суміж­ні пра­ва» та стат­тя 423 Цивіль­но­го кодек­су Украї­ни).
Міністер­ство володіти­ме всі­ма май­но­ви­ми пра­ва­ми на будь-яку робо­ту, ство­ре­ну у зв’язку з про­ве­ден­ням нау­ко­во­го дослід­жен­ня, вклю­ча­ю­чи всі дані, доку­мен­ти, інфор­ма­цію. Ці пра­ва вклю­ча­ють виключне пра­во на вико­ри­стан­ня нау­ко­во­го дослід­жен­ня, виключне пра­во доз­во­ля­ти вико­ри­стан­ня нау­ко­во­го дослід­жен­ня, пра­во переш­код­жа­ти непра­во­мір­но­му вико­ри­стан­ню нау­ко­во­го дослід­жен­ня, в тому числі забо­ро­ня­ти таке вико­ри­стан­ня.
Роз­мі­щен­ня чи пуб­ліка­ція (в елек­трон­но­му чи дру­ко­ва­но­му вигляді) резуль­татів дослід­жен­ня (або його частин, інфор­ма­ції, що викла­де­на у дослід­жен­ні) здійс­нюєть­ся за умо­ви отри­ман­ня попе­ред­ньої зго­ди МТОТ.
Роз­гля­да­ти­му­ть­ся лише доку­мен­ти, від­прав­лені до Міністер­ства з питань тимча­со­во оку­по­ва­них тери­торій та внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб Украї­ни на елек­трон­ну адре­су science@​mtot.​gov.​ua не піз­ні­ше остан­ньо­го дня кон­кур­су.
Кон­такт­на осо­ба – Гон­ча­рен­ко-Закревсь­ка Наталія Валеріїв­на, тел. +38067 656 29 97.

Доку­мен­ти, оформ­лені без дотри­ман­ня всіх зазна­че­них вище вимог та/​або надіслані піс­ля 23 жовтня 2018 р., роз­гля­да­ти­ся не будуть! (за датою в елек­трон­ній пошті – не піз­ні­ше 23 жовтня 2018 р.).