Крок до забезпечення житлом вчених – внутрішньо переміщених осіб

Крок до забезпечення житлом вчених – внутрішньо переміщених осіб

01 люто­го  2017 р. у Депар­та­мен­ті соціаль­ної політи­ки вико­нав­чо­го орга­ну  Київсь­кої місь­кої ради (Київсь­кої місь­кої дер­жа­ної адміністра­ції) від­бу­ла­ся зустріч дирек­то­ра Депар­та­мен­ту Юрія Воло­ди­ми­ро­ви­ча Кри­ку­но­ва з Голо­вою ГО «Асо­ціа­ція вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб» Воло­ди­ми­ром Ана­толій­о­ви­чем Усти­мен­ко та Голо­вою прав­лін­ня ГО «Жит­ло­ва спіл­ка пере­се­лен­ців» Сер­гієм Іллі­чем Моро­зо­вим з  питан­ня забез­пе­чен­ня жит­лом вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб.

В ході зустрічі особ­ли­ва ува­га була при­ді­ле­на п. 9 про­ек­ту Пла­ну заходів Київсь­кої  місь­кої дер­жав­ної адміністра­ції сто­сов­но реалі­за­ції  у місті Києві «Ком­плекс­ної дер­жав­ної про­гра­ми щодо під­т­рим­ки, соціаль­ної адап­та­ції та реін­те­гра­ції гро­ма­дян Украї­ни, які пере­се­ли­ли­ся з тимча­со­во оку­по­ва­ної тери­торії Украї­ни та рай­онів про­ве­ден­ня анти­те­ро­ри­стич­ної опе­ра­ції в інші регіо­ни Украї­ни, на період до 2017 року», затвер­дже­ної  Поста­но­вою КМУ №1094 від 16.12.2015 р., який було роз­роб­ле­но за іні­ціа­ти­ви Воло­ди­ми­ра Ана­толій­о­ви­ча Усти­мен­ка та  Сер­гія Іллі­ча Моро­зо­ва. Вка­за­ний пункт перед­ба­чає захо­ди щодо будів­ництва жит­ла для вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб на зем­лях, що пере­бу­ва­ють у кори­сту­ван­ні НАН Украї­ни та інших нау­ко­вих уста­нов, що пере­бу­ва­ють у відан­ні НАН Украї­ни.