Круглий стіл у рамках «Українського індустріального тижня»

Круглий стіл у рамках «Українського індустріального тижня»

8 черв­ня 2018 року у місті Кра­ма­торськ за інфор­ма­цій­ною під­т­рим­кою Анти­кри­зо­во­го медіа-цен­тру від­був­ся круг­лий стіл в рам­ках «Українсь­ко­го інду­стріаль­но­го тиж­ня», органі­за­то­ром яко­го ста­ла Доне­ць­ка облас­на дер­жав­на адміністра­ція.
У заході взя­ли участь понад 50 осіб – пред­став­ни­ки Доне­ць­кої обл­дер­жад­міністра­ції, серед­ньо­го та мало­го біз­не­су, бан­ківсь­ких уста­нов, нау­ко­вих та гро­мадсь­ких органі­за­цій. Під час круг­ло­го сто­лу були роз­г­ля­нуті інве­сти­цій­ні про­по­зи­ції та екс­порт­ний потен­ціал Доне­ць­кої області, мож­ли­во­сті від­нов­лен­ня інно­ва­цій­ної актив­но­сті про­ми­сло­вих під­при­ємств мало­го та серед­ньо­го біз­не­су, кре­дит­ні про­гра­ми для про­ми­сло­во­го сек­то­ру, акту­аль­ні питан­ня збе­ре­жен­ня інду­стріаль­ної спад­щи­ни регіо­ну.
Під час захо­ду було про­ве­де­но чоти­ри панель­ні дис­кусії. Спів­робіт­ни­ки від­ді­лу про­блем еко­но­міки під­при­ємств Інсти­ту­ту еко­но­міки про­ми­сло­во­сті НАН Украї­ни під керів­ниц­твом д.е.н., про­фе­со­ра І.П. Булєє­ва та д.е.н., про­фе­со­ра Н.Ю. Брю­хо­ве­ць­кої, – к.е.н. О.А. Богу­ць­ка та к.е.н. Т.Ю. Корить­ко, ста­ли актив­ни­ми учас­ни­ка­ми засі­дан­ня круг­ло­го сто­лу.

О.А. Богу­ць­ка прий­ня­ла актив­ну участь у панель­ній дис­кусії «Акту­аль­ні питан­ня збе­ре­жен­ня інду­стріаль­ної спад­щи­ни регіо­ну» та висту­пи­ла спі­ке­ром за темою «Інду­стріаль­на спад­щи­на як ресурс роз­вит­ку регіо­ну». Викла­де­но пози­цію фахів­ців від­ді­лу, що в умо­вах склад­но­сті залу­чен­ня кре­ди­тів і пря­мих іно­зем­них інве­сти­цій напрям­ком активі­за­ції інве­сти­цій­ної діяль­но­сті може ста­ти емісійне кре­ди­ту­ван­ня реаль­но­го сек­то­ру еко­но­міки та його роз­ви­ток шля­хом більш пов­но­го заван­та­жен­ня потуж­но­стей.
Запис пря­мої он-лайн транс­ля­ції круг­ло­го сто­лу:

До відо­ма:
«Українсь­кий інду­стріаль­ний тиждень» – це серія регіо­наль­них заходів, що про­во­ди­ли­ся за під­т­рим­ки Німе­ць­ко­го това­ри­ства між­на­род­но­го спів­робіт­ництва GIZ та Міністер­ства еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Украї­ни з 4 по 8 черв­ня 2018 року в регіо­нах Украї­ни. Захід органі­зо­ва­но з метою демон­стра­ції потен­ціа­лу українсь­ких під­при­ємств у сфері інду­стріаль­но­го роз­вит­ку, побу­до­ви діа­ло­гу між біз­не­сом і дер­жав­ни­ми струк­ту­ра­ми та окрес­лен­ня мож­ли­во­сті спів­пра­ці з євро­пейсь­ки­ми парт­не­ра­ми.

За резуль­та­та­ми захо­ду взя­то участь у обго­во­рен­ні під­сум­ків Українсь­ко­го інду­стріаль­но­го тиж­ня у радіо­пе­ре­да­чі «Київ-Дон­бас» радіо­стан­ції «Гро­мадсь­ке радіо».
Запис пря­мої он-лайн транс­ля­ції радіо­пе­ре­да­чі:
https://​hromadskeradio​.org/​p​r​o​g​r​a​m​s​/​k​y​i​v​-​d​o​n​b​a​s​/​c​h​e​m​-​p​o​m​o​z​h​e​t​-​r​a​z​v​y​t​y​y​u​-​p​r​e​d​p​r​y​n​y​m​a​t​e​l​s​t​v​a​-​n​a​-​d​o​n​e​c​h​c​h​y​n​e​-​u​k​r​a​y​n​s​k​a​y​a​-​y​n​d​u​s​t​r​y​a​l​n​a​y​a​-​n​e​d​e​lya