Партнери Асоціації

Партнери Асоціації

Парт­не­ри Асо­ціа­ції

 

ГО Ака­де­мія еко­но­міч­них наук Украї­ни /​ NGO Academy of Economic Science of Ukraine

Інсти­тут еко­но­міки про­ми­сло­во­сті Націо­наль­ної ака­де­мії наук Украї­ни /​ Institute of industrial economics National academy of sciences of Ukraine

Інсти­тут еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень Націо­наль­ної ака­де­мії наук Украї­ни /​ Institite of economics and law research national academy of sciences of Ukraine

ГО “Під­при­єм­ці схо­ду Украї­ни” /​ NGOBUSINESSMEN OF EASTERN UKRAINE

Вищій нав­чаль­ний заклад Уко­о­п­спіл­ки «Пол­тавсь­кий універ­си­тет еко­но­міки і тор­гів­лі» /​ Higher Educational Institution of Ukoopspilka «Poltava Unive rsity of Economics and Trade»

ГО Кон­грес Схо­ду Украї­ни

Хар­ківсь­кий бла­годій­ний фонд «Доб­ро­та»

Українсь­ка асо­ціа­ція біз­нес інку­ба­торів та інно­ва­цій­них цен­трів