Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
Вер­хов­на Рада у сере­ду пла­нує роз­г­ля­ну­ти депу­татсь­кий зако­но­про­ект “Про вне­сен­ня змін до Зако­ну Украї­ни “Про забез­пе­чен­ня прав і сво­бод внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб” щодо захи­сту жит­ло­вих прав сту­ден­тів”.

Про це йдеть­ся в поряд­ку ден­но­му Ради, опри­люд­не­но­му на сай­ті пар­ла­мен­ту.

Пер­шим бло­ком питань у сере­ду тра­ди­цій­но перед­ба­чені питан­ня рати­фіка­ції. Так, цьо­го разу пар­ла­мент пла­нує ухва­ли­ти два пре­зи­дентсь­кі та два уря­до­вих зако­но­про­ек­ти - 0166 “Про при­єд­нан­ня Украї­ни до Кон­вен­ції про захист дітей та спів­робіт­ниц­тво з питань між­дер­жав­но­го уси­нов­лен­ня”, 7195 “Про вне­сен­ня змін до дея­ких зако­но­дав­чих актів Украї­ни у зв’язку з при­єд­нан­ням Украї­ни до Кон­вен­ції про захист дітей та спів­робіт­ниц­тво з питань між­дер­жав­но­го уси­нов­лен­ня”, 0145 “Про рати­фіка­цію Гене­раль­ної Уго­ди між Кабі­не­том Міністрів Украї­ни та Уря­дом Рес­пуб­ліки Польща про спів­робіт­ниц­тво у сфері обо­ро­ни” та 0153 “Про рати­фіка­цію Уго­ди між Кабі­не­том Міністрів Украї­ни та уря­дом Румунії сто­сов­но спів­робіт­ництва у сфері війсь­ко­вих пере­ве­зень”.

Далі Рада зби­раєть­ся прий­ня­ти у пер­шо­му читан­ні про­ект зако­ну 6142 “Про вне­сен­ня змін до Зако­ну Украї­ни “Про забез­пе­чен­ня прав і сво­бод внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб” щодо захи­сту жит­ло­вих прав сту­ден­тів”, згід­но з яким перед­ба­че­но забез­пе­чен­ня моло­дих людей із чис­ла ВПО гаран­то­ва­ним тимча­со­вим міс­цем про­жи­ван­ня і вдос­ко­на­лен­ня про­це­ду­ри реєстра­ції їх міс­ця про­жи­ван­ня.

Піс­ля цьо­го, згід­но з поряд­ком ден­ним, перед­ба­че­но роз­гляд зако­но­про­ек­ту 4186 “Про вне­сен­ня змін до дея­ких зако­но­дав­чих актів щодо забез­пе­чен­ня гаран­тій підви­щен­ня спор­тив­ної май­стер­но­сті молоді” та про­ек­ту поста­но­ви 2335а “Про захо­ди із поси­лен­ня соціаль­но­го захи­сту внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб”.