Проект «Нові лідери» – Ляшенко Вячеслав

Проект «Нові лідери» – Ляшенко Вячеслав

Щоб від­ро­дить нау­ки сла­ву – від­дай свій голос ВЯЧЕСЛАВУ!

Ляшен­ко Вяче­слав – док­тор наук, про­фе­сор, зав. від­ді­лом Інсти­ту­ту еко­но­міки про­ми­сло­во­сті НАН Украї­ни.

Про­ект: Про­гра­ма інте­гра­ції Украї­ни до євро­пейсь­ких нау­ко­во-освіт­ніх про­сторів в межах тран­скор­дон­них регіо­наль­них інно­ва­цій­них систем

Потріб­на ВАША під­т­рим­ка!!
1. Заходь­те на сайт: novilidery​.com.
2. Зареєструй­те­ся серед «Учас­ни­ків» як «Вибо­ре­ць».
3. Отри­май­те СМС-пароль для вхо­ду на сторін­ку «ЛІДЕРИ».
4. Зай­діть на сторін­ку «Освіта». Знай­діть Фот­ку ЛЯШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ та зай­діть на його сторін­ку. Ознай­ом­те­ся з його біо­гра­фією та змі­стом про­ек­ту.
5. Натис­ніть кноп­ку «ПРОГОЛОСУВАТИ». Заче­кай­те СМС-пові­дом­лен­ня та введіть його номер у від­по­відне вік­но.
6. Доче­кай­те­ся пові­дом­лен­ня «ВАШ ГОЛОС ВРАХОВАНО».
7. Із будь-яких питань пишіть на адре­су: help.​novilidery@​gmail.​com

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

РЕЗЮМЕ

Ляшен­ко Вяче­слав Іва­но­вич наро­ди­вся 9 квіт­ня 1956 р. в м. Доне­ць­ку, Украї­на, в сім’ї служ­бов­ців, украї­не­ць. Почав пра­ц­ю­ва­ти в Інсти­туті еко­но­міки про­ми­сло­во­сті (ІЕП) НАН Украї­ни піс­ля закін­чен­ня Доне­ць­ко­го дер­жав­но­го універ­си­те­ту по спе­ціаль­но­сті «еко­но­міч­на кібер­не­ти­ка» з серп­ня 1978 року на поса­ді інже­не­ра. З листо­па­да 1978 по тра­вень 1980 р. про­хо­див дійс­ну війсь­ко­ву служ­бу рядо­во­го та сер­жантсь­ко­го скла­ду. У серп­ні 1980 р. повер­нув­ся у від­діл про­блем управ­лін­ня вироб­ниц­твом на поса­ду еко­но­мі­ста. З 1981 по 1985 рр. нав­чав­ся в аспіран­турі ІЕП НАН Украї­ни без від­ри­ву від вироб­ництва, вод­но­час пра­ц­ю­вав молод­шим нау­ко­вим (1983-1988) та нау­ко­вим (1988-1990) спів­робіт­ни­ком ІЕП НАН Украї­ни. У 1989 році захи­стив кан­ди­датсь­ку дисер­та­цію з про­блем роз­вит­ку органі­за­цій­них струк­тур вироб­ни­чих об’єднань у про­ми­сло­во­сті Украї­ни за спе­ціаль­ністю 08.00.05 – Еко­но­міка, органі­за­ція управ­лін­ня та пла­ну­ван­ня народ­но­го гос­по­дар­ства.
З 1990 по 1997 роки пра­ц­ю­вав стар­шим нау­ко­вим спів­робіт­ни­ком, з 1997 по 1999 роки – заві­ду­вач сек­то­ру орг­струк­тур рин­ко­вої еко­но­міки інсти­ту­ту. У 1994 році при­своє­но зван­ня стар­шо­го нау­ко­во­го спів­робіт­ни­ка за спе­ціаль­ністю «Еко­но­міка, пла­ну­ван­ня та органі­за­ція управ­лін­ня народ­ним гос­по­дар­ством», а у 2004 – доцен­та по кафед­рі менедж­мен­ту. У 1999 – 2002 роках нав­чав­ся в док­то­ран­турі ІЕП НАН Украї­ни. У 2008 році успіш­но захи­стив док­торсь­ку дисер­та­цію з про­блем регу­ля­тор­ної політи­ки в сфері мало­го під­при­єм­ництва, а у 2014 р. отри­мав зван­ня про­фе­со­ра за спе­ціаль­ністю 08.00.03 – еко­но­міка та органі­за­ція управ­лін­ня націо­наль­ним гос­по­дар­ством.
З 2007 року і по тепе­ріш­ній час В.І.Ляшенко пра­ц­ює на поса­ді заві­ду­ва­ча від­ді­лу про­блем регу­ля­тор­ної політи­ки та роз­вит­ку під­при­єм­ництва Інсти­ту­ту еко­но­міки про­ми­сло­во­сті НАН Украї­ни.
В.І.Ляшенко – відо­мий в Україні фахі­ве­ць з про­блем управ­лін­ня вироб­ниц­твом, дер­жав­ної та регіо­наль­ної, фінан­со­вої та регу­ля­тор­ної політи­ки. Зако­но­дав­чі та вико­нав­чі орга­ни дер­жав­ної вла­ди вико­ри­сто­ву­ють резуль­та­ти його нау­ко­вих дослід­жень при фор­му­ван­ні кон­цеп­цій, стра­те­гій, зако­но­про­ек­тів, дер­жав­них про­грам, заходів з реалі­за­ції стра­те­гій та про­грам. Про­ве­дені під його керів­ниц­твом нау­ко­ві дослід­жен­ня спря­мо­вані на ста­нов­лен­ня та роз­ви­ток нової систе­ми дер­жав­но­го та регіо­наль­но­го регу­лю­ван­ня у сфері про­ми­сло­вої та під­при­єм­ни­ць­кої діяль­но­сті, адап­то­ва­ної до ефек­тив­но­го функ­ціо­ну­ван­ня в рин­ко­вих умо­вах. Це – резуль­та­ти його пра­ці у яко­сті керів­ни­ка ета­пів та під­тем нау­ко­во-дослід­них тем, серед яких, зокре­ма: “Дослід­жен­ня та роз­роб­ка нау­ко­вих основ регіо­наль­ної про­ми­сло­вої політи­ки” (1998-2000 рр.), «Дослід­жен­ня роз­вит­ку під­при­ємств в умо­вах вве­ден­ня режи­му спе­ціаль­них еко­но­міч­них зон та тери­торій пріо­ри­тет­но­го роз­вит­ку» (2000-2003 рр.), “Дер­жавне регу­лю­ван­ня роз­вит­ку вироб­ни­чої сфе­ри в регіоні” (2003-2006 рр.), «Фор­му­ван­ня стра­те­гіч­них напря­мів і органі­за­цій­но-еко­но­міч­них механіз­мів роз­вит­ку мало­го біз­не­су в регіоні» (2006-2009 рр.), «Ста­ро­про­ми­сло­ві регіо­ни Украї­ни і їх струк­тур­на транс­фор­ма­ція» (2009-2012 рр.), «Інсти­ту­ційне забез­пе­чен­ня струк­тур­них транс­фор­ма­цій про­ми­сло­вих регіонів» (2012-2015 рр.), «Модер­ні­за­ція еко­но­міки про­ми­сло­вих регіонів в умо­вах децен­тралі­за­ції управ­лін­ня» (2015-2018 рр.).
Він був авто­ром роз­роб­ки низ­ки кон­цеп­цій, стра­те­гій, зако­но­про­ек­тів на дер­жав­но­му, галу­зе­во­му та регіо­наль­но­му рів­нях. Під його керів­ниц­твом роз­роб­ле­но та впро­ва­д­же­но низ­ку мето­дич­них реко­мен­да­цій для органів управ­лін­ня галу­зе­во­го, регіо­наль­но­го та вироб­ни­чо­го рів­нів. Тео­ре­тич­ні і прак­тич­ні резуль­та­ти дослід­жень знай­шли засто­су­ван­ня при під­го­тов­ці зако­но­про­ек­тів, Кон­цеп­ції дер­жав­ної регіо­наль­ної політи­ки, Дер­жав­ної стра­те­гії регіо­наль­но­го роз­вит­ку Украї­ни до 2015 року, Стра­те­гії роз­вит­ку мало­го під­при­єм­ництва Доне­ць­кої області на 2006-2010 та 2011-2016 рр., Стра­те­гії еко­но­міч­но­го та соціаль­но­го роз­вит­ку Доне­ць­кої області до 2015 року, Стра­те­гії роз­вит­ку м. Доне­ць­ка до 2020 року, Розді­лу щодо спро­ще­ної систе­ми опо­дат­ку­ван­ня мало­го під­при­єм­ництва Подат­ко­во­го кодек­су Украї­ни тощо.
В.І.Ляшенко здійс­нює постій­ний кон­такт та екс­пер­ти­зу зако­но­про­ек­тів, які роз­гля­да­ють­ся в Комі­те­тах з питань – бюд­жет­ної політи­ки; фінан­сів, подат­ко­вої та мит­ної політи­ки; про­ми­сло­вої, регу­ля­тор­ної політи­ки та під­при­єм­ництва Вер­хов­ної Ради Украї­ни, зокре­ма при опра­ц­ю­ван­ні нової редак­ції спро­ще­но­го режи­му опо­дат­ку­ван­ня мало­го під­при­єм­ництва Подат­ко­во­го кодек­су та про­ек­ту Мит­но­го кодек­су. Кіль­ка разів залу­чав­ся до скла­ду робо­чих груп, які ство­рю­ва­ли­ся Міністер­ством регіо­наль­но­го роз­вит­ку та будів­ництва для опра­ц­ю­ван­ня від­по­від­них зако­но­про­ек­тів, постій­но спів­пра­ц­ює з Держ­ком­під­при­єм­ництва Украї­ни та Українсь­ким сою­зом про­ми­слов­ців та під­при­єм­ців (його Еко­но­міч­ної ради та пре­зидії Доне­ць­ко­го регіо­наль­но­го від­ді­лен­ня).
Резуль­та­ти його дослід­жень з кон­цеп­ту­аль­них, регу­ля­тор­них та інсти­ту­ціо­наль­них засад удос­ко­на­лен­ня яко­сті дер­жав­но­го та регіо­наль­но­го управ­лін­ня та впро­ва­д­жен­ня актив­ної регу­ля­тор­ної політи­ки мають широ­ке вико­ри­стан­ня на націо­наль­но­му та регіо­наль­но­му рів­нях. Вони постій­но пода­ють­ся до Вер­хов­ної Ради Украї­ни, Міністер­ства еко­но­міки Украї­ни, Міністер­ства регіо­наль­но­го роз­вит­ку, будів­ництва та ЖКГ, Держ­ком­під­при­єм­ництва, Доне­ць­кої та Лугансь­кої облас­них дер­жав­них адміністра­цій. Вони зна­хо­дять вико­ри­стан­ня на дер­жав­но­му рів­ні: при під­го­тов­ці нор­ма­тив­но-пра­во­вих доку­мен­тів, зако­но­про­ек­тів та удос­ко­на­лен­ні чин­но­го зако­но­дав­ства Украї­ни, а на регіо­наль­но­му рів­ні – при фор­му­ван­ні регіо­наль­них стра­те­гій роз­вит­ку.
В.І.Ляшенко бере актив­ну участь в гро­мадсь­ко­му жит­ті дер­жа­ви та регіо­ну. Він пев­ний тер­мін був поза­штат­ним рад­ни­ком Голо­ви Вер­хов­ної Ради Украї­ни, кон­суль­тан­том Комі­те­ту з питань про­ми­сло­вої, регу­ля­тор­ної політи­ки та під­при­єм­ництва Вер­хов­ної Ради Украї­ни, поза­штат­ним рад­ни­ком заступ­ни­ків голо­ви Держ­ком­під­при­єм­ництва та Доне­ць­кої обл­дер­жад­міністра­ції.
Під його керів­ниц­твом під­го­тов­ле­но чоти­ри кан­ди­да­ти та один док­тор еко­но­міч­них наук. В тепе­ріш­ній час він є нау­ко­вим керів­ни­ком трьох аспіран­тів та кон­суль­тан­том одно­го док­то­ран­та.
В.І.Ляшенко над­ру­ку­вав осо­би­сто та у спі­вав­тор­стві понад 500 нау­ко­вих пра­ць, у тому числі 4 фун­да­мен­таль­ні індиві­ду­аль­ні, понад 20 моно­гра­фій у спі­вав­тор­стві з 1-2 спі­вав­то­ра­ми (в тому числі 1 під­руч­ник та 2 нав­чаль­них посіб­ни­ка з гри­фом МОНМС Украї­ни) та кіль­ка десят­ків колек­тив­них моно­гра­фій, у яких викла­дені кон­цеп­ту­аль­ні та нау­ко­во-мето­дич­ні роз­роб­ки з про­блем фінан­сів, про­ми­сло­вої та регу­ля­тор­ної політи­ки, регіо­наль­но­го управ­лін­ня. Моно­гра­фії В.І.Ляшенка про­тя­гом 1998-2011 років 5 разів були лау­ре­а­та­ми та пере­мож­ця­ми регіо­наль­но­го кон­кур­су Кни­га Дон­ба­су в номі­на­ції «Еко­но­міка».
В.І.Ляшенко на про­тязі май­же деся­ти років постій­но очо­лює ство­ре­ну у 2002 р. спіль­ним рішен­ням Пре­зидії НАН та МОН Украї­ни філію ІЕП НАН Украї­ни при Лугансь­ко­му націо­наль­но­му універ­си­теті ім. Т.Шевченка, що спри­яє поши­рен­ню роз­ро­бок інсти­ту­ту в Лугансь­кій області. Він – голов­ний редак­тор жур­на­лу «Еко­но­міч­ний віс­ник Дон­ба­су», зас­нов­ни­ка­ми яко­го є ІЕП НАН Украї­ни та ЛНУ ім.. Т.Шевченка. Cлід від­зна­чи­ти, що вже два роки поспіль чет­вер­тий номер цьо­го часо­пи­су вихо­дить виключ­но англійсь­кою мовою та роз­си­лаєть­ся до біб­ліо­тек про­від­них євро­пейсь­ких універ­си­тетів.
Серед остан­ніх знач­них робіт особ­ли­вої ува­ги заслу­го­ву­ють наступ­ні моно­гра­фії: Регіо­наль­ні еко­но­міч­ні зв’язки та віль­ні еко­но­міч­ні зони (під­руч­ник, Доне­цьк, 2005), Раз­ви­тие мало­го пред­при­ни­ма­тель­ства (Москва, Эко­но­ми­стъ, 2006), Нано­эко­но­ми­ка, нано­ин­ду­стрия, нано­тех­но­ло­гии: про­бле­мы и пер­спек­ти­вы раз­ви­тия и управ­ле­ния в сла­вян­ских стра­нах СНГ (Донецк-Мур­манск, 2007), Малое пред­при­ни­ма­тель­ство в стра­нах СНГ (Москва, Магистр, 2007), Фон­до­вые индек­сы зару­беж­ных рын­ков (Москва, Магистр, 2007), Регу­ли­ро­ва­ние раз­ви­тия эко­но­ми­че­ских систем: тео­рия режи­мы, инсти­ту­ты (Донецк, 2006), Регу­ли­ро­ва­ние раз­ви­тия мало­го пред­при­ни­ма­тель­ства в Укра­ине: про­бле­мы и пути реше­ния (Доне­цьк, 2007), Транс­фор­ма­ция про­мыш­лен­но­го ком­плек­са реги­о­на: Про­бле­мы управ­ле­ния раз­ви­ти­ем: (Донецк, 2008), Наци­о­на­ли­за­ция и при­ва­ти­за­ция пред­при­я­тий (Опыт Фран­ции для Укра­и­ны) (Донецк, 2009), Гло­баль­на еко­но­міч­на кри­за 2008-2010 років: світо­вий досвід та шля­хи подо­лан­ня в Україні (Доне­цьк, 2010), Роз­ви­ток під­при­єм­ництва в про­ми­сло­во­сті Украї­ни (Оде­са, 2010), Струк­тур­ні рефор­ми еко­но­міки: світо­вий досвід, інсти­ту­ти, стра­те­гії для Украї­ни (Доне­цьк-Тер­но­піль, 2011), Фінан­со­во-тегу­ля­тор­ні режи­ми сти­му­лю­ван­ня еко­но­міч­но­го роз­вит­ку: осно­ви еко­но­міч­ної режи­мо­ло­гії (Доне­цьк, 2012), Струк­тур­ні транс­фор­ма­ції еко­но­міки ста­ро­про­ми­сло­вих регіонів (Доне­цьк, 2013), Пер­ший етап модер­ні­за­ції еко­но­міки Украї­ни: досвід та про­бле­ми (Запорі­ж­жя, 2014), Украї­на – ХХІ: неоін­ду­стріаль­на дер­жа­ва або крах про­ек­ту (Пол­та­ва, 2015).
В.І.Ляшенко наго­род­же­ний Почес­ни­ми гра­мо­та­ми Запорізь­кої, Доне­ць­кої та Лугансь­кої обл­дер­жад­міністра­цій, Доне­ць­ко­го місь­ко­го голо­ви, Українсь­ко­го фон­ду під­т­рим­ки під­при­єм­ництва, Українсь­ко­го сою­зу про­ми­слов­ців та під­при­єм­ців, Пре­зидії НАН Украї­ни. Його харак­те­ри­зує твор­ча актив­ність, іні­ціа­ти­ва, діло­ви­тість, висо­ке почут­тя від­по­ві­даль­но­сті за якість та резуль­та­тив­ність вико­на­них робіт. Важ­ли­вою озна­кою резуль­татів його нау­ко­вих дослід­жень є новиз­на, висо­кий тео­ре­тич­ний рівень та спря­мо­ваність на прак­тичне вті­лен­ня одер­жа­них резуль­татів.
Ляшен­ко В.І. про­тя­гом 2014-2017 рр. доклав знач­них зусиль та зро­бив сут­тєвий вне­сок у резуль­та­ти нау­ко­вої діяль­но­сті Інсти­ту­ту еко­но­міки про­ми­сло­во­сті НАН Украї­ни в умо­вах його пере­мі­щен­ня з м. Доне­ць­ка до м. Киє­ва. Його актив­ність вияви­лась у нау­ко­вих резуль­та­тах у пра­во­вій сфері щодо удос­ко­на­лен­ня Мит­но­го кодек­су Украї­ни, зако­но­дав­ства Украї­ни з питань фор­му­ван­ня нау­ко­вих пар­ків, зако­но­дав­ства про забез­пе­чен­ня прав і сво­бод ВПО, зако­но­дав­ства про дер­жав­ну регіо­наль­ну політи­ку, зако­но­дав­ства Украї­ни з дер­жав­но-при­ват­но­го парт­нер­ства.
Одно­час­но тіс­ною ста­ла спів­пра­ця з орга­на­ми вико­нав­чої вла­ди, яка знай­ш­ла впро­ва­д­жен­ня у нау­ко­вих резуль­та­тах, спря­мо­ва­них на роз­роб­ку кон­цеп­ту­аль­них, стра­те­гіч­них та про­грам­них засад дер­жав­но­го та регіо­наль­но­го управ­лін­ня. Вони знай­шли запро­ва­д­жен­ня при роз­роб­ці Кон­цеп­ції фор­му­ван­ня механіз­мів управ­лін­ня інно­ва­цій­ним роз­вит­ком, Кон­цеп­ту­аль­них основ транс­фор­ма­ції інсти­тутів, про­цесів і мето­дів управ­лін­ня про­ми­сло­ви­ми регіо­на­ми, Кон­цеп­ції роз­вит­ку націо­наль­ної інно­ва­цій­ної систе­ми, Кон­цеп­ції Цільо­вої дер­жав­ної про­гра­ми з від­нов­лен­ня та роз­бу­до­ви миру на сході Украї­ни.
Плід­на участь В.І.Ляшенка у роз­роб­ці стра­те­гій роз­вит­ку дер­жа­ви та її регіонів, а саме: Дер­жав­на стра­те­гія регіо­наль­но­го роз­вит­ку на період до 2020 року, Серед­ньо­стро­ко­вий план Дій Уря­ду до 2020 року, Стра­те­гія ста­ло­го роз­вит­ку Украї­на 2030, Стра­те­гія соціаль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Доне­ць­кої області на період до 2020 року, Стра­те­гіч­ні орієн­ти­ри струк­тур­но-тех­но­ло­гіч­ної модер­ні­за­ції інфра­струк­тур­но­го роз­вит­ку схід­них регіонів, Стра­те­гія регу­лю­ван­ня роз­вит­ку мало­го та серед­ньо­го під­при­єм­ництва, Стра­те­гіч­ні заса­ди пере­бу­до­ви про­ми­сло­во­сті Украї­ни на сході Украї­ни в кон­тексті подій на Дон­басі, Стра­те­гіч­ні напря­ми при­ско­рен­ня про­цесів модер­ні­за­ції еко­но­міки Украї­ни при реалі­за­ції реформ з децен­тралі­за­ції управ­лін­ня, Анти­кри­зо­ва про­гра­ма спіль­них дій вла­ди та біз­не­су; Стра­те­гія роз­вит­ку мало­го та серед­ньо­го біз­не­су до 2020 року.
Ляшен­ко В.І. був чле­ном екс­перт­ної комісії з про­ве­ден­ня галу­зе­вої екс­пер­ти­зи нау­ко­вих уста­нов, що нале­жать до сфе­ри управ­лін­ня Міне­ко­ном­ро­звит­ку Украї­ни (наказ Міне­ко­ном­ро­звит­ку Украї­ни №331 від 26.02.2016 р.) Він також вхо­див до скла­ду нау­ко­во-екс­перт­ної групи з роз­роб­ки, моніто­рин­гу та оцін­ки резуль­татів реалі­за­ції стра­те­гії роз­вит­ку Доне­ць­кої області на період до 2020 року. В.І.Ляшенко брав участь на запро­шен­ня Міне­ко­ном­ро­звит­ку Украї­ни 2016-2017 рр. у засі­дан­нях робо­чих груп широ­ко­го фор­ма­ту щодо визна­чен­ня зав­дань та інди­ка­торів Цілей ста­ло­го роз­вит­ку Украї­ни № 8 та № 9 до 2030 р..
В.І.Ляшенко про­тя­гом 2012-2017 рр. є керів­ни­ком, нау­ко­вим органі­за­то­ром та актив­ним учас­ни­ком міждис­ци­плі­нар­но­го нау­ко­во-прак­тич­но­го семі­на­ру з про­блем мето­до­ло­гії стра­те­гу­ван­ня та орг­про­ек­ту­ван­ня, який функ­ціо­ну­вав у м. Доне­ць­ку, а тепер у м. Києві та м. Пол­та­ва. Щоріч­но про­во­дить­ся від 15 до 17 нау­ко­во-прак­тич­них семі­нарів, які носять міждис­ци­плі­нар­ний харак­тер. До них залу­ча­ють­ся відо­мі діячі нау­ки, політи­ки, молоді нау­ков­ці, а також зарубіж­ні фахів­ці.
В.І.Ляшенко є плід­ним авто­ром нау­ко­вих видань та нау­ко­вим керів­ни­ком, редак­то­ром та органі­за­то­ром видан­ня двох нау­ко­вих жур­налів та збір­ни­ка нау­ко­вих пра­ць, а саме «Еко­но­міч­ний віс­ник Дон­ба­су» – вихо­дить чоти­ри рази на рік, а чет­вер­тий номер англійсь­кою мовою; «Віс­ник еко­но­міч­ної нау­ки Украї­ни» – вихо­дить двічі на рік і є видан­ням Ака­де­мії еко­но­міч­них наук Украї­ни, яку до 2010 р. очо­лю­вав ака­де­мік НАН Украї­ни М.Г.Чумаченко, а зараз ака­де­мік О.І,Амоша.