Прийнято Закон України про врегулювання діяльності переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ)

Прийнято Закон України про врегулювання діяльності переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ)

Прийнято Закон України про врегулювання діяльності переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ)3 листо­па­да 2016 року Вер­хов­ною Радою Украї­ни було прий­ня­то Закон Украї­ни «Про вне­сен­ня змін до дея­ких законів Украї­ни щодо діяль­но­сті вищих нав­чаль­них закла­дів (нау­ко­вих уста­нов), пере­мі­ще­них з тимча­со­во оку­по­ва­ної тери­торії та з насе­ле­них пунк­тів, на тери­торії яких орга­ни дер­жав­ної вла­ди тимча­со­во не здійс­ню­ють свої пов­но­ва­жен­ня» № 4718.

Пред­став­ни­ка­ми Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни було докла­де­но знач­них зусиль для того, щоб в цьо­му Законі були відо­бра­жені інте­ре­си нау­ко­вих уста­нов та нау­ков­ців Украї­ни, які були пере­мі­щені.
Прий­нят­тя вище­за­зна­че­но­го Зако­ну має спри­я­ти подаль­шо­му вирі­шен­ню соціаль­них та еко­но­міч­них про­блем внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них нау­ко­вих уста­нов з боку дер­жа­ви.