Розробка Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації

Розробка Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації

6-8 серп­ня 2019 р. спів­робіт­ни­ки Інсти­ту­ту еко­но­міки про­ми­сло­во­сті д.е.н., проф. В.І. Ляшен­ко, к.е.н. Л.В. Іва­нен­ко, к.е.н. А.В. Куче­ров взя­ли участь в чер­го­вій серії засі­дань робо­чих груп з роз­роб­ки Стра­те­гії роз­вит­ку Донеч­чи­ни до 2027 року та пла­ну заходів з її реалі­за­ції, які були органі­зо­вані депар­та­мен­том еко­но­міки Доне­ць­кої обл­дер­жад­міністра­ції (м. Кра­ма­торськ). В фокусі ува­ги робо­чих груп – визна­чен­ня цілей та зав­дань, які ста­нуть доро­гов­ка­зом для подаль­ших дій облас­ної вла­ди за стра­те­гіч­ни­ми напря­ма­ми щодо людсь­ко­го та еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і забез­пе­чен­ня зай­ня­то­сті насе­лен­ня, підви­щен­ня спро­мож­но­сті гро­мад нада­ва­ти якіс­ні послу­ги насе­лен­ню.
6 серп­ня під час засі­дан­ня робо­чої групи з під­го­тов­ки про­ек­тів стра­те­гії роз­вит­ку Доне­ць­кої області на період до 2027 року та пла­ну заходів з її реалі­за­ції за стра­те­гіч­ним напря­мом «Еко­но­міч­ний роз­ви­ток і зай­нятість насе­лен­ня», висту­пив д.е.н., проф. В.І. Ляшен­ко. Під час сво­го висту­пу він пред­ста­вив про­по­зи­ції Інсти­ту­ту еко­но­міки про­ми­сло­во­сті, які викла­дені у нау­ко­во-аналітич­ній запис­ці «Про­по­зи­ції до засі­дан­ня (6 серп­ня 2019 р.) робо­чої групи з під­го­тов­ки про­ек­тів стра­те­гії роз­вит­ку Доне­ць­кої області на період до 2027 року та пла­ну заходів з її реалі­за­ції за стра­те­гіч­ним напря­мом «Еко­но­міч­ний роз­ви­ток і зай­нятість насе­лен­ня», під­го­тов­ле­ної колек­ти­вом авторів: д.е.н. Ю.М. Харазі­швілі, д.е.н. І.П. Булєєвим, д.е.н. Н.Ю. Брю­хо­ве­ць­кою, д.е.н. В.І. Ляшен­ком, к.е.н. А.В. Куче­ро­вим, к.е.н. Н.В. Труш­кі­ною, к.соц.н. О.В. Пань­ко­вою,  к.е.н. О.М. Міноч­кі­ною, к.е.н. І.П. Пет­ро­вою, к.е.н. Т.Ю. Корить­ко.  
7 серп­ня було визна­че­но стра­те­гіч­ні цілі підви­щен­ня спро­мож­но­сті гро­мад нада­ва­ти якіс­ні послу­ги насе­лен­ню з огля­ду на необ­хід­ність забез­пе­чен­ня їх висо­кої яко­сті, своє­час­но­сті та ком­плекс­но­сті. Актив­ну участь в засі­дан­ні взя­ли к.е.н. Л.В. Іва­нен­ко та к.е.н. А.В. Куче­ров, під­креслю­ю­чи важ­ливість ство­рен­ня необ­хід­но­го кад­ро­во­го забез­пе­чен­ня для надан­ня затре­бу­ва­них насе­лен­ням Донеч­чи­ни соціаль­них, медич­них та адміністра­тив­них послуг.
8 серп­ня актив­ним учас­ни­ком робо­чої групи за стра­те­гіч­ним напря­мом «Людсь­кий роз­ви­ток» ста­ла в.о. нау­ко­во­го спів­робіт­ни­ка від­ді­лу про­блем еко­но­міки під­при­ємств, к.е.н. Л.В. Іва­нен­ко. Під час сво­го висту­пу вона зазна­чи­ла необ­хід­ність збе­ре­жен­ня, ефек­тив­но­го вико­ри­стан­ня та роз­вит­ку висо­ко­го освіт­ньо­го рів­ня та інте­лек­ту­аль­но­го потен­ціа­лу насе­лен­ня Донеч­чи­ни. Учас­ни­ка­ми робо­чої групи були визна­чені основ­ні цілі у сфе­рах охо­ро­ни здоров’я, освіти, куль­ту­ри, молодіж­ної політи­ки, фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту.