Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб

Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб

14-15 верес­ня 2018 року у місті Оде­са в рам­ках про­ек­ту Ради Эвро­пи “Внут­ріш­нє пере­мі­щен­ня в Україні: роз­роб­ка три­ва­лих рішень” спіль­но з гро­мадсь­кою органі­за­цією “Асо­ціа­ція вче­них-внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб” про­ве­де­но тренінг-семі­нар для внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб, викла­да­чів закла­дів вищої освіти, пере­мі­ще­них з Лугансь­кої та Доне­ць­кої обла­стей.
Захід було спря­мо­ва­но на поси­лен­ня спро­мож­но­сті викла­да­чів - внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб через покра­щен­ня їх ком­пе­тен­цій, спри­ян­ня згур­то­ва­но­сті на шля­ху до захи­сту їх прав та інте­ресів, а також зміц­нен­ня потен­ціа­лу пере­мі­ще­них закла­дів та уста­нов.
25 пред­став­ни­ків пере­мі­ще­них універ­си­тетів та нау­ко­вих уста­нов, що зараз зна­хо­дять­ся в Лугансь­кій, Доне­ць­кій, Дні­про­пет­ровсь­кій, Він­ни­ць­кій, Хар­ківсь­кий та Київсь­кій обла­стях мали змо­гу обмі­ня­тись досві­дом подо­лан­ня нега­тив­них наслід­ків пере­мі­щен­ня, пре­зен­ту­ва­ли послу­ги та досяг­нен­ня своїх закла­дів, інно­ва­цій­ні мето­ди робо­ти та між­на­род­но­го спів­робіт­ництва, обго­во­ри­ли шля­хи вирі­шен­ня поточ­них про­блем.
В рам­ках тренін­гу-семі­на­ру було про­ве­де­но сесії щодо захи­сту прав ВПО; вико­ри­стан­ня мож­ли­во­стей в межах про­грам  «Ераз­мус+»,  «Гори­зонт 2020»; особ­ли­во­стей пуб­ліка­цій нау­ко­вих роз­ро­бок в жур­на­лах Scopus та Web of Science, а також  ресур­сів та стан­дар­тів Ради Євро­пи.
Учас­ни­ки поді­ли­ли­ся своїм досві­дом щодо між­на­род­но­го спів­робіт­ництва в галузі дослід­жень, роз­вит­ку нави­чок, нав­чан­ня та індиві­ду­аль­ної мобіль­но­сті.
Щіро дякує­мо Раді Євро­пи за спів­пра­цю в органі­за­ції та про­ве­ден­ні цьо­го захо­ду, а всім учас­ни­кам – за ціка­ву дис­кусію та кори­с­ний обмін дум­ка­ми!

Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб
Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб
Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб
Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб
Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб
Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб
Тренінг - семінар “Вікенд можливостей” для викладачів - внутрішньо переміщених осіб