Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України

Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України

19 берез­ня 2018 року в смт. Новопсков Лугансь­кої області від­був­ся Форум міс­це­во­го роз­вит­ку, реалі­зо­ва­ний Новопсковсь­кою тери­торіаль­ною гро­ма­дою спіль­но з про­ек­том «Від­нов­лен­ня вря­ду­ван­ня та при­ми­рен­ня в охопле­них кон­флік­том гро­ма­дах Украї­ни», який реалі­зуєть­ся ПРООН в Україні за під­т­рим­ки Швей­царсь­кої Кон­фе­де­ра­ції, Урядів Шве­ції та Нідер­лан­дів.

У заході бра­ли участь широ­ке коло пред­став­ни­ків гро­мадсь­ко­сті – пред­став­ни­ки селищ­ної ради, освіти, соціаль­ної служ­би, націо­наль­ної полі­ції, пред­став­ни­ки біз­не­су, гро­мадсь­кі органі­за­ції та актив­ні жителі гро­ма­ди. Ака­де­міч­ну нау­ку на заході пред­став­ля­ла про­від­ний еко­но­міст від­ді­лу про­блем міжре­гіо­наль­но­го спів­робіт­ництва (Лугансь­кої Філії) Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни – Алі­на Сиво­конь.

На фору­мі пред­став­ни­ки Коренєв Еміль та Лебедє­ва Алі­на спе­ціалі­сти із соціаль­ної мобілі­за­ції ПРООН роз­по­ві­ли про те що, як ефек­тив­но мож­на спів­пра­ц­ю­ва­ти по напрям­ку міс­це­во­го роз­вит­ку. Разом з учас­ни­ка­ми фору­му обго­во­ри­ли най­більш пріо­ри­тет­ні напря­ми спів­робіт­ництва. Зазна­чи­ли що, мета про­ек­тів – роз­бу­до­ва гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства. Пред­став­ни­ки гро­мадсь­ких органі­за­цій, які реалі­зу­ва­ли свої про­ек­ти в 2017 році по про­ек­там ПРООН звіту­ва­ли про вико­нані про­ек­ти та обго­во­ри­ли питан­ня щодо ство­рен­ня нових про­ек­тів, які допо­мо­жуть подаль­шо­му роз­вит­ку гро­ма­ди.

За під­сум­ка­ми фору­му визна­чи­ли пріо­ри­тет­ні напря­ми спів­робіт­ництва та пер­спек­ти­ви ство­рен­ня молодіж­них сек­торів, молодіж­ної ради, активне залу­чен­ня молоді до міс­це­во­го роз­вит­ку.

Вар­то зазна­чи­ти, що саме про­ве­ден­ня таких фору­мів із залу­чен­ням гро­ма­дян від­по­від­ної тери­торії, органі­за­цій, бізнес–структур до діа­ло­гу з орга­на­ми міс­це­вої вла­ди для обго­во­рен­ня мож­ли­во­стей реалі­за­ції про­грам міс­це­во­го роз­вит­ку, дає мож­ливість спіль­но­го про­су­ван­ня вря­ду­ван­ня та гро­мадсь­ко -при­ват­но­го парт­нер­ства для покра­щен­ня яко­сті жит­тя меш­кан­ців гро­ма­ди.