Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху

Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху
Внут­ріш­ньо пере­мі­щені осо­би: від подо­лан­ня переш­код до стра­те­гії успі­ху: моно­гра­фія /​ О.Ф. Нові­ко­ва, О.І. Амо­ша, В.П. Анто­нюк та ін.; НАН Украї­ни, Ін-т еко­но­міки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с. ISBN 978-966-02-8076-2
У моно­гра­фії здійс­не­но аналіз про­блем соціаль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Дон­ба­су, при­чин і наслід­ків воєн­но­го кон­флік­ту, мас­шта­бів виму­ше­но­го пере­се­лен­ня меш­кан­ців Доне­ць­кої та Лугансь­кої обла­стей; визна­че­но дов­го­стро­ко­ві зав­дан­ня щодо вирі­шен­ня про­блем внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб (ВПО). Роз­роб­ле­но тео­ре­тич­ні під­хо­ди до фор­му­ван­ня кон­цеп­ції від­нов­лен­ня та роз­бу­до­ви миру на сході Украї­ни. Нада­но оцін­ку пра­во­вих засад фор­му­ван­ня умов і мож­ли- востей захи­сту прав ВПО. Систе­ма­ти­зо­ва­но між­на­род­ний досвід вирі­шен­ня їх про­блем. Роз­роб­ле­но під­хо­ди до оцін­ки мож­ли­во­стей вико­ри­стан­ня потен­ціа­лу ВПО як ресур­су роз­вит­ку тери­торіаль­них гро­мад. Визна­че­но інно­ва­цій­ні механіз­ми фор­му­ван­ня та залу­чен­ня нау­ко­вих, еко- номіч­них і соціаль­них ресур­сів до розв’язання про­блем, які виник­ли вна­слі­док зброй­но­го про­ти­сто­ян­ня на сході Украї­ни. Про­аналі­зо­ва­но потре­би у від­нов­лен­ні соціаль­ної інфра­струк­ту­ри на пост­кон­флікт­них тери­торіях. Визна­че­но механіз­ми розв’язання жит­ло­вих про­блем ВПО. Наве­де­но остан­ні видан­ня з про­бле­ма­ти­ки успіш­них пере­се­лен­ців та окре­мі історії про них. Для керів­ни­ків і фахів­ців дер­жав­них та регіо­наль­них органів управ­лін­ня, міс­це­во­го само­в­ря­ду­ван­ня, між­на­род­них фон­дів, українсь­ких та між­на­род­них гро­мадсь­ких органі­за­цій, нау­ков­ців, викла­да­чів, аспіран­тів, сту­ден­тів, усіх заці­кав­ле­них у вирі­шен­ні про­блем ВПО та схо­ду Украї­ни.