Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей

Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей

21 люто­го 2020 року в м. Кра­ма­торськ від­бу­ло­ся роз­ши­рене засі­дан­ня Ради Доне­ць­ко­го нау­ко­во­го цен­тру НАН Украї­ни і МОН Украї­ни та Ради рек­торів вищих нав­чаль­них закла­дів Доне­ць­кої та Лугансь­кої обла­стей.

Поря­док ден­ний перед­ба­чав роз­гляд наступ­них питань:

1. Стан та пер­спек­ти­ви роз­вит­ку маши­но­будів­ної галузі в Доне­ць­ко­му регіоні на при­кла­ді Ново­кра­ма­торсь­ко­го маши­но­будів­но­го заво­ду (допо­ві­дач: Воло­шин О.І., голов­ний інже­нер НКМЗ).

2. Інсти­тут еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни: нау­ко­ві здо­бут­ки та пер­спек­ти­ви роз­вит­ку (допо­ві­дач: Усти­мен­ко В.А., дирек­тор Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни, чл.-к.НАН Украї­ни).

3. Інфор­ма­ція про діяль­ність гро­мадсь­кої органі­за­ції «Асо­ціа­ція вче­них – внут­ріш­ньо пере­мі­ще­них осіб» (допо­ві­дач: Усти­мен­ко В.А., дирек­тор Інсти­ту­ту еко­но­міко-пра­во­вих дослід­жень НАН Украї­ни, чл.-к.НАН Украї­ни).  Пре­зен­та­ція

4. Досвід акре­ди­та­ції освіт­ніх про­грам під­го­тов­ки магістрів (допо­ві­дач: Фесен­ко А.М., пер­ший про­рек­тор ДДМА).

Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей
Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей
Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей
Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей
Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей
Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей
Засідання Ради Донецького наукового центру НАНУ і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Донецької та Луганської областей